Talyplaryň önümçilik tejribelikleri ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynda geçýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/327/original-15f19575edc725.jpeg

«Türkmengaz» DK-nyň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebi ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumy we halk hojalygynyň beýleki pudaklary üçin hünärmenleri taýýarlamak boýunça wezipesiniň gerimini barha giňeldýär. Hereket edip gelýän döwründen bäri, bu edara dürli hünär ugurly hünärmenleriň köpsanlysyny taýýarlady we häzirki wagtda hünärmenleri taýýarlamakda hil taýdan täze derejä çykýar.

2019-2020-nji okuw ýylynda mekdebiň täze binasy ulanyşa girizildi. Bu ýerde amaly okuwlar üçin 16 sany okuw otagy bolup, olar ýokary hünär taýýarlykly hünärmenleri taýýarlamak üçin zerur bolan enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.

Bu ýerde netijeli sapak geçmek we talyplaryň özbaşdak işlemekleri üçin ähli şertler döredilendir. Multimediýa okuw otaglary okuw işinde kompýuter tehnologiýalaryna geçmekligi has hem işjeňleşdirmäge ýardam edýär. Okuw dersleriniň ählisinde hem amaly taraplar göz öňünde tutulandyr.

Nebit we gaz promysellerine tehniki hyzmat we enjamlary abatlamak, nebit we gaz guýularyny ulanmak, gaz we nebit känlerini işläp taýýarlamak, himiýa, nebiti we gazy gaýtadan işleýän senagatyň kärhanalarynyň enjamlaryna tehniki hyzmat we abatlamak we ş.m. ugurlar has uly islegden peýdalanýar. amaly sapaklar ýörite enjamlaşdyrylan okuw otaglarynda geçirilýär. Bu bolsa okuwy has hem gyzykly geçirmäge mümkinçilik berýär.

Okuw ýyly tamamlanandan soň, talyplar «Türkmengaz» DK-nyň edara-kärhanalarynda önümçilik tejribeliklerini geçýärler. Önümçilik tejribeliklerine tejribeli mugallymlar ýolbaşçylyk edýär.

Häzirki wagtda gaznebit geçirijileriniň we gaznebit ammarlarynyň ulanylyşy fakultetiniň birinji ýyl talyplary Serwis hyzmatyň merkezi müdirliginde amaly sapaklary geçýärler. Tejribeligiň dowamynda geljekki hünärmenler tokar enjamlarynyň işi, turbalar üçin dürli detallaryň taýýarlanylyşy, gaz guýulary üçin turbalaryň taýýarlanylyşy we beýleki işler bilen tanyşýarlar. Amaly sapaklaryň çäginde talyplar şeýle hem tehniki howpsuzlyk düzgünlerini hem öwrenýärler.

Nebit we gaz promyselleriniň enjamlarynyň tehniki idegi we abatlanylyşy fakultetiniň ikinji ýyl talyplary «Marygazçykaryş» müdirliginiň kärhanalarynda önümçilik tejribeliklerini geçýärler. Ýakynda olar «Galkynyş» gaz käninde bolup gördüler. Bu ýerde geljekki hünärmenler iň täze tehnologiýalar we desgalar, şeýle hem gaz arassalaýjy desgalaryň işiniň ýörelgeleri bilen tanyş bolýarlar.

Häzirki wagtda talyplaryň okuw tejribeligi üstünlikli dowam edýär.

Ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň innowasion maksatnamalaryny ösdürmegiň çäklerinde tehniki taýdan sowatly hünärmenlere zerurlyk artýar. Netijeli amaly sapaklar türkmen hünärmenleriniň hünär taýýarlygynyň artmagyna ýardam eder.

Другие статьи
15f0d596235c4b.jpeg
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar

13-nji iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Elmar Mamedýarow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini w.ýe.ýe. Mohammed Hanif Atmaryň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.


15f0ea44b5b734.jpeg
OPEC nebite bolan islegiň 2020-nji ýylda günde 90,7 mln barrele çenli pese düşüp, 2021-nji ýylda 97,7 mln barrele çenli ýokarlanmagyna garaşýar

2020-nji ýylda nebite bolan islegiň çaklamasy günde 100 müň barrele çenli — günde 90,7 mln b/g ýokarlandyryldy, bu bolsa 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende günde 8,9 mln b/g aşaklamany aňladýar, diýip Interfaks habar berýär. Şol bir wagtda 2021-nji ýylda suwuk uglewodorodlaryň sarp edilişi 7 mln b/g artyp — 97,7 mln b/g bolar. Muňa garamazdan, bu görkezijiler COVID-19 pandemiýasyndan öňki döwürdäkiden aşakda bolmagynda galýar, diýip gurama habar berýär.


15f0e95667a16e.jpeg
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrligi köçelerde we jemgyýetçilik ýerlerinde örtük dakynmagy maslahat berýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 21 göterim artmagy bilen baglanyşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin, köçelerde we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde bolýan wagtyňyz agyz-burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär.


15f11395863629.jpeg
«Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşyk geçirildi

16-njy iýulda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşykda syýasy-diplomatik ugur boýunça hyzmatdaşlygy ilerletmek hem-de söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda özarahereketler maslahatlaşyldy, diýip ýurduň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f1026d631c21.jpeg
«Lebapgazçykaryş» Naýyp käninde elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar

Naýyp gaz käninde 220/110/35 podstansiýasynyň düýpli abatlaýyş işleri ýokary depginlerde alnyp barylýar. Abatlaýyş işlerine «Türkmengaz» DK-nyň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň 60-dan gowrak hünärmenleri gatnaşýarlar.