Talyplaryň önümçilik tejribelikleri ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynda geçýär

09:54 26.08.2020 276

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/327/original-15f19575edc725.jpeg

«Türkmengaz» DK-nyň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebi ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumy we halk hojalygynyň beýleki pudaklary üçin hünärmenleri taýýarlamak boýunça wezipesiniň gerimini barha giňeldýär. Hereket edip gelýän döwründen bäri, bu edara dürli hünär ugurly hünärmenleriň köpsanlysyny taýýarlady we häzirki wagtda hünärmenleri taýýarlamakda hil taýdan täze derejä çykýar.

2019-2020-nji okuw ýylynda mekdebiň täze binasy ulanyşa girizildi. Bu ýerde amaly okuwlar üçin 16 sany okuw otagy bolup, olar ýokary hünär taýýarlykly hünärmenleri taýýarlamak üçin zerur bolan enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.

Bu ýerde netijeli sapak geçmek we talyplaryň özbaşdak işlemekleri üçin ähli şertler döredilendir. Multimediýa okuw otaglary okuw işinde kompýuter tehnologiýalaryna geçmekligi has hem işjeňleşdirmäge ýardam edýär. Okuw dersleriniň ählisinde hem amaly taraplar göz öňünde tutulandyr.

Nebit we gaz promysellerine tehniki hyzmat we enjamlary abatlamak, nebit we gaz guýularyny ulanmak, gaz we nebit känlerini işläp taýýarlamak, himiýa, nebiti we gazy gaýtadan işleýän senagatyň kärhanalarynyň enjamlaryna tehniki hyzmat we abatlamak we ş.m. ugurlar has uly islegden peýdalanýar. amaly sapaklar ýörite enjamlaşdyrylan okuw otaglarynda geçirilýär. Bu bolsa okuwy has hem gyzykly geçirmäge mümkinçilik berýär.

Okuw ýyly tamamlanandan soň, talyplar «Türkmengaz» DK-nyň edara-kärhanalarynda önümçilik tejribeliklerini geçýärler. Önümçilik tejribeliklerine tejribeli mugallymlar ýolbaşçylyk edýär.

Häzirki wagtda gaznebit geçirijileriniň we gaznebit ammarlarynyň ulanylyşy fakultetiniň birinji ýyl talyplary Serwis hyzmatyň merkezi müdirliginde amaly sapaklary geçýärler. Tejribeligiň dowamynda geljekki hünärmenler tokar enjamlarynyň işi, turbalar üçin dürli detallaryň taýýarlanylyşy, gaz guýulary üçin turbalaryň taýýarlanylyşy we beýleki işler bilen tanyşýarlar. Amaly sapaklaryň çäginde talyplar şeýle hem tehniki howpsuzlyk düzgünlerini hem öwrenýärler.

Nebit we gaz promyselleriniň enjamlarynyň tehniki idegi we abatlanylyşy fakultetiniň ikinji ýyl talyplary «Marygazçykaryş» müdirliginiň kärhanalarynda önümçilik tejribeliklerini geçýärler. Ýakynda olar «Galkynyş» gaz käninde bolup gördüler. Bu ýerde geljekki hünärmenler iň täze tehnologiýalar we desgalar, şeýle hem gaz arassalaýjy desgalaryň işiniň ýörelgeleri bilen tanyş bolýarlar.

Häzirki wagtda talyplaryň okuw tejribeligi üstünlikli dowam edýär.

Ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň innowasion maksatnamalaryny ösdürmegiň çäklerinde tehniki taýdan sowatly hünärmenlere zerurlyk artýar. Netijeli amaly sapaklar türkmen hünärmenleriniň hünär taýýarlygynyň artmagyna ýardam eder.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.