TOPH gaz geçirijisiniň taslamasyna gatnaşyjylar ony durmuşa geçirmegiň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

10:18 26.08.2020 181

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/336/original-15f1edf00378d6.jpeg

27-nji iýulda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň gurnamagynda wideomaslahat görnüşinde Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyna gatnaşyjy döwletleriň wekilleriniň duşuşygy geçirildi.

Türkmen tarapyna Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow we pudagyň beýleki ýolbaşçylar hem-de wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşygyň gün tertibine bu ägirt uly taslamany durmuşa geçirmegiň ileri tutulýan meseleleri girizildi. Hususan-da, taslamanyň maliýa we gurluşyk taraplaryna seredilip geçildi. Koronawirus bilen bagly çäklendiriji çäreleriň girizilendigine garamazdan, taraplar bu taslamany durmuşa geçirmäge uly gyzyklanma bildirdiler we pandemiýa tamamlanandan soňra ony işjeňleşdirmegiň usullaryny maslahatlaşdylar.

Mejlise gatnaşyjylar TOPH taslamasyny durmuşa geçirmekde Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň işine ýokary baha berdiler. Şunuň bilen baglylykda, bu taslamany öňe ilerletmekde gazanylan düýpli netijeler bellenildi, şeýle hem tutuş sebitde energiýa howpsuzlygyny üpjün etjek bu taslamany durmuşa geçirmekligi çaltlandyrmakda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary nygtalyp geçildi.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.