Türkmenistanyň Prezidenti TNGIZT-niň baş direktoryny belledi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/347/original-15f1ed910eff3c.png

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesine Döwran Gurbangeldiýewiç Çişiýew bellenildi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu Karara anna güni gol çekdi.

Öň, D.Çişiýew «Nebitgazhyzmat» ÝGPJ-niň baş direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji bolup işleýärdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 3-nji iýulda geçen giňişleýin mejlisinde ýurt Baştutany TNGIZT-iň şol wagtky baş direktory Batyr Amanowy döwlet ministri – “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy wezipesine belläpdi.

Häzirki güne çenli iri kärhananyň baş direktory wezipesini toplumyň baş inženeri wagtlaýyn ýerine ýetirdi.

TNGIZT — nebiti we gazy gaýtadan işlemek boýunça Türkmenistanyň iri kärhanasydyr. Toplumda etillendirilmedik awtobenzin, awiasion we tehniki kerosin, dizel ýangyjy, mazut, çalgy ýaglary, polirpopilen, peç ýangyjy, ýeňil gazoýl, nebit koksy, suwuklandyrylan gaz, gurluşyk we ýol bitumy we ýurdumyzyň eksport potensialyny düzýän beýleki nebit önümleri öndürilýär.

TNGIZT-niň düzümine Türkmenbaşynyň we Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodlary, nebit önümlerini saklamak we ýüklemek boýunça Kenar kärhanasy we beýleki düzüm bölümleri degişlidir.

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ýylyň birinji ýarymynda 2 million 950 müň tonna golaý nebit çig malyny gaýtadan işläp, meýilnamany 103 göterim ýerine ýetirdi.

Другие статьи
15f0d596235c4b.jpeg
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar

13-nji iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Elmar Mamedýarow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini w.ýe.ýe. Mohammed Hanif Atmaryň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.


15f0ea44b5b734.jpeg
OPEC nebite bolan islegiň 2020-nji ýylda günde 90,7 mln barrele çenli pese düşüp, 2021-nji ýylda 97,7 mln barrele çenli ýokarlanmagyna garaşýar

2020-nji ýylda nebite bolan islegiň çaklamasy günde 100 müň barrele çenli — günde 90,7 mln b/g ýokarlandyryldy, bu bolsa 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende günde 8,9 mln b/g aşaklamany aňladýar, diýip Interfaks habar berýär. Şol bir wagtda 2021-nji ýylda suwuk uglewodorodlaryň sarp edilişi 7 mln b/g artyp — 97,7 mln b/g bolar. Muňa garamazdan, bu görkezijiler COVID-19 pandemiýasyndan öňki döwürdäkiden aşakda bolmagynda galýar, diýip gurama habar berýär.


15f0e95667a16e.jpeg
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrligi köçelerde we jemgyýetçilik ýerlerinde örtük dakynmagy maslahat berýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 21 göterim artmagy bilen baglanyşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin, köçelerde we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde bolýan wagtyňyz agyz-burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär.


15f11395863629.jpeg
«Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşyk geçirildi

16-njy iýulda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşykda syýasy-diplomatik ugur boýunça hyzmatdaşlygy ilerletmek hem-de söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda özarahereketler maslahatlaşyldy, diýip ýurduň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f1026d631c21.jpeg
«Lebapgazçykaryş» Naýyp käninde elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar

Naýyp gaz käninde 220/110/35 podstansiýasynyň düýpli abatlaýyş işleri ýokary depginlerde alnyp barylýar. Abatlaýyş işlerine «Türkmengaz» DK-nyň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň 60-dan gowrak hünärmenleri gatnaşýarlar.