OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

11:27 26.08.2020 186

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/517/original-15f3b64dcbb423.jpeg

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri  OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.

OPEC döwletleri aýratynlykda iýul aýynda 95 % ýerine ýetirdiler (guramanyň on agzasy nebit çykarylyşyny çäklendirýär, wenesuela, Eýran we Liwiýa bu borçnamalardan boşadylan). Iýun aýynda guramanyň döwletleri Saud Arabystanynda, BAE-de we Kuweýtde nebit çykarylyşynyň meýletin hem goşmaça çäklendirilmegi mynasybetli ylalaşygy 112% ýerine ýetirdiler. Iýul aýynda olar ylalaşykda bellenilen çäklere dolandylar.

Ylalaşykda heniz hem Gabon autsaýder bolmagynda galýar, ol yza galmaklygyň öwezini dolmagy ylalaşandygyna garamazdan,  iýul aýynda nebitiň çykarylyşyny meýilnamadan bary-ýogy 3%-ni ýerine ýetirdi Ondan soňra Kongo (meýilnamadan 54%), Ekwatorial Gwineýasy (meýilnamadan 66%0. Yrak we Nigeriýa iýul aýynda yza galmaklygy aýyrdylar we meýilnamadan 85% ýerine ýetirdiler.

Ylalaşygy ýerine ýetirmekde iň ýokary görkeziji Saud Arabystanynda (103%) we Kuweýtde (101%). OPEC däl döwletler iýul aýynda nebit çykarylyşyny meýilnamadan 96% ýerine ýetirdiler (iýunda – 98%). Hususan-da, Russiýa ylalaşygy 96% ýerine ýetirip, nebitiň çykarylyşyny 2,409 mln b/g çäklendirdi.

Başga makalalar
15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f3e537894ab0.jpeg
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunyň taslamasy makullandy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň başlygy «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hem-de ony Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda Konstitusion toparyň kararyna gol çekdi.


15f0d596235c4b.jpeg
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar

13-nji iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Elmar Mamedýarow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini w.ýe.ýe. Mohammed Hanif Atmaryň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.


15f3fb03c08c53.jpeg
Türkmen alymy Türkmenistanda geliý önümçiliginiň strategik bähbidine ynam bildirýär

Türkmenistandan professor, tehniki ylymlaryň doktory Allaberdi Ylýasow CentralAsia.news saýtyna beren interwýusynda Türkmenistanyň senagat taýdan ösüşini üpjün edip biljek önüm hökmünde geliý önümçiliginiň strategik taýdan utuşly mümkinçilikleri barada gürrüň berdi.


15f3a63584564c.jpeg
Prezident: Türkmenistanyň ykdysadyýeti kabul edilen maksatnamalara laýyklykda ösýär

Koronawirus ýokanjynyň ýaýramagy we onuň dünýä ykdysadyýetine ýetirýän täsiri sebäpli, emele gelen daşarky ýagdaýlara garamazdan, Garaşsyz döwletimiziň kabul eden maksatnamalaryna laýyklykda ösmegini dowam edýändigini nygtady, diýip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, ýurdumyzda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň netijelerini jemledi.