Gurbanguly Berdimuhamedow: importyň ornuny tutýan we eksport ugurly önümleri öndürmeklige goşmaça itergi bermeli

16:30 09.09.2020 143

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/623/original-15f5714c51d36c.jpeg

Gurbanguly Berdimuhamedow dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaýlara garamazdan, şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň netijeleriniň Garaşsyz döwletimiziň üstünlikli ösmegini dowam edýändigini görkezýär diýip geçen anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde belledi.

Prezidentiň belleýşi ýaly, häzirki döwürde depginli geçirilýän makroykdysady syýasat ýurdumyzy uzakmöhletleýin ösdürmegiň strategik maksatnamalaryny amala aşyrmagyň hasabyna jemi içerki önümiň 5,7 göterim ösüşini gazanmagy üpjün etdi.

Ýurdumyzda bilim we ylym ulgamyny özgertmek, önümçiligi döwrebap ýagdaýa getirmek işleri hem kabul edilen maksatnamalara laýyklykda alnyp barylýar. Sanly ulgamy ornaşdyrmak we Garaşsyz döwletimizi senagat taýdan ösdürmek boýunça netijeli işler amala aşyrylýar. Bazar ykdysadyýeti emele gelýär hem-de nebitgaz ýataklary özleşdirilýär.

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik we aragatnaşyk ulgamlarynyň, şeýle hem TOPH gaz geçirijisiniň gurluşyklary alnyp barylýar we beýleki halkara taslamalar taýýarlanýar. Berkarar Watanymyzda iri senagat we durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy giň gerim bilen dowam edýär diýip, döwlet Baştutany belledi.

Hususy telekeçiligi goldamak, ýurdumyzyň telekeçilerini ykdysadyýetimizde özgertmeleri geçirmäge giňden çekmek syýasaty dowam edýär. Emma, muňa garamazdan, gynansak-da, ykdysadyýetimiziň aýry-aýry pudaklarynda ençeme meseleler çözülmän gelýär diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. Bu meseleleriň çözülmegi şol pudaklaryň ýolbaşçylarynyň alyp barýan işine baglydyr.

Bu barada aýtmak bilen, milli Liderimiz şu ýylyň 9 aýynyň jemleri boýunça pudaklaryň işiniň düýpli seljeriljekdigini hem-de ýolbaşçylar babatda degişli netijäniň çykaryljakdygyny habar berdi.

Şu ýyl üçin öňümizde duran wezipeler ýurdumyzy 2020 — 2025-nji ýyllarda ösdürmegiň Maksatnamasynda anyk kesgitlendi we olar köp işleriň amala aşyrylmagyny talap edýär. Şoňa görä-de, bu wezipeleriň üstünde yhlas bilen tutanýerli zähmet çekmelidiris diýip, döwlet Baştutany belledi.

Beýleki döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek we daşary ýurtlara iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak baradaky döwlet maksatnamalarymyza, maldarçylygy ösdürmäge goşmaça itergi bermelidiris. Ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda bar bolan uly mümkinçilikleri netijeli peýdalanmalydyrys.

Başga makalalar
15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f3e537894ab0.jpeg
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunyň taslamasy makullandy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň başlygy «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hem-de ony Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda Konstitusion toparyň kararyna gol çekdi.


15f0d596235c4b.jpeg
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar

13-nji iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Elmar Mamedýarow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini w.ýe.ýe. Mohammed Hanif Atmaryň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.


15f3fb03c08c53.jpeg
Türkmen alymy Türkmenistanda geliý önümçiliginiň strategik bähbidine ynam bildirýär

Türkmenistandan professor, tehniki ylymlaryň doktory Allaberdi Ylýasow CentralAsia.news saýtyna beren interwýusynda Türkmenistanyň senagat taýdan ösüşini üpjün edip biljek önüm hökmünde geliý önümçiliginiň strategik taýdan utuşly mümkinçilikleri barada gürrüň berdi.