Türkmenistanyň Prezidenti ýangyç-energetika toplumynda taslamalary durmuşa geçirmek boýunça işleri işjeňleşdirmegi tabşyrdy

16:31 09.09.2020 161

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/624/original-15f55de58e8588.jpeg

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni sanly wideoaragatnaşyk arkaly  geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde şu ýylyň sekiz aýynda Hökümetiň alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow gözegçilik edýän ulgamlarynda ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, nebitiň gaz kondensaty bilen çykarylyşynyň meýilnamasy 102,2 göterim, tebigy we ugurdaş gazyň çykarylyşynyň meýilnamasy 101,2 göterim, «mawy ýangyjyň» eksportynyň meýilnamasy 100,8 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 103,1 göterim, benzinleriň öndürilişiniň meýilnamasy 105,6 göterim, dizel ýangyjynyň öndürilişiniň meýilnamasy 106,3 göterim, kerosiniň öndürilişiniň meýilnamasy 100,3 göterim ýerine ýetirildi. Suwuklandyrylan gazy öndürmegiň ösüşi 121,8 göterime deň boldy.

Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere öňdebaryjy dünýä tejribesiniň esasynda nebitgaz toplumynyň kärhanalarynyň işini has-da kämilleşdirmek, önümçilik-ykdysady görkezijileriň durnukly artmagyny üpjün etmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz pudagyň kuwwatyny berkidýän, şol sanda täze nebit we gaz ýataklaryny gözlemek, anyklamak we senagat taýdan özleşdirmek, şeýle hem uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemek hem-de dünýä bazarlarynda uly islege eýe bolan önümleri öndürmek babatda taslamalary amala aşyrmak boýunça işleri çaltlandyrmagyň möhümdigine ünsi çekdi. Şunda türkmen energiýa serişdeleriniň eksportyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek baradaky meselä aýratyn üns berilmelidir.

Döwlet Baştutany Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň gurluşygynyň çaltlandyrylmalydygyny belläp, bu ugurda alnyp barylýan işleriň ýagdaýyny düýpli seljerip, işleri talabalaýyk ýola goýmak üçin zerur çäreleri görmek barada wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Başga makalalar
15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f3e537894ab0.jpeg
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunyň taslamasy makullandy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň başlygy «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hem-de ony Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda Konstitusion toparyň kararyna gol çekdi.


15f0d596235c4b.jpeg
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar

13-nji iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Elmar Mamedýarow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini w.ýe.ýe. Mohammed Hanif Atmaryň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.


15f3fb03c08c53.jpeg
Türkmen alymy Türkmenistanda geliý önümçiliginiň strategik bähbidine ynam bildirýär

Türkmenistandan professor, tehniki ylymlaryň doktory Allaberdi Ylýasow CentralAsia.news saýtyna beren interwýusynda Türkmenistanyň senagat taýdan ösüşini üpjün edip biljek önüm hökmünde geliý önümçiliginiň strategik taýdan utuşly mümkinçilikleri barada gürrüň berdi.