Geologlar Lebap welaýatynyň ýerasty suwlarynyň ätiýaçlyklaryny artdyrýarlar

16:33 09.09.2020 126

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/625/original-15f57751147aa5.jpeg

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Köýtendag geologiýa gözleg ekspedisiýasynyň hünärmenleri Lebap welaýatynyň ilatly nokatlaryny ýeterlik möçberde agyz suwy bilen üpjün etmek maksady bilen ýerasty suwlary gözlemek, olaryň ätiýaçlyklaryny kesgitlemek, şeýle hem guýulary ulanmak boýunça işleri alyp barýarlar.

Ýurdumyzyň iri senagat sebitini ýokary hilli agyz suwy we suwaryş suwlary bilen üpjün etmek işi — «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň gidrogeologiýa eskpedisiýasynyň işiniň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Gidrogeologlar ýokary önümçilik görkezijilerini gazanmak bilen bu wezipäni üstünlikli çözýärler.

Häzirki wagtda ekspedisiýa ýerasty suw plastlaryny gözlemek, olaryň ätiýaçlyklaryny kesgitlemek, şeýle hem hereket edýän guýularyň ýagdaýyna gözegçilik etmek işlerini dowam etdirýärler. Ýerasty suwlarynyň ätiýaçlyklaryny bahalandyrmak — geologlar tarapyndan amala aşyrylýan işleriň iň çylşyrymlylarynyň biri. Geçen ýylda Halaç etrabynyň çäginde birnäçe guýular burawlandy, Garabekewül guýusynda suwuň ulanyş ätiýaçlyklarynyň bahalandyrmasy geçirildi.

Türkmenistanyň ilatly nokatlaryny arassa agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça Baş maksatnamanyň çäklerinde köp sanly suw arassalaýjy toplumlar guruldy. Täze suw guýulary suw arassalaýjy desgalara suwy netijeli ýetirmekligi üpjün etmekde esasy serişde bolup durýar.

Başga makalalar
15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f3e537894ab0.jpeg
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunyň taslamasy makullandy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň başlygy «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hem-de ony Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda Konstitusion toparyň kararyna gol çekdi.


15f0d596235c4b.jpeg
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar

13-nji iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Elmar Mamedýarow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini w.ýe.ýe. Mohammed Hanif Atmaryň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.


15f3fb03c08c53.jpeg
Türkmen alymy Türkmenistanda geliý önümçiliginiň strategik bähbidine ynam bildirýär

Türkmenistandan professor, tehniki ylymlaryň doktory Allaberdi Ylýasow CentralAsia.news saýtyna beren interwýusynda Türkmenistanyň senagat taýdan ösüşini üpjün edip biljek önüm hökmünde geliý önümçiliginiň strategik taýdan utuşly mümkinçilikleri barada gürrüň berdi.