Energetika Hartiýasynyň Şertnamasyny kämilleşdirmek boýunça gepleşikleriň ikinji tapgyry başlady

16:34 09.09.2020 127

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/626/original-15f5869228ec6b.jpeg

2020-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda Energetika Hartiýasynyň Şertnamasyny kämilleşdirmek boýunça toparyň halkara gepleşikleriniň ikinji tapgyry öz işine başlady. Göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlis şu ýylyň 11-nji sentýabrynda anna güni tamamlanar. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Gepleşiklere türkmen tarapyndan ýurdumyzyň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, hususan-da «Türkmennebit» we «Türkmengaz» Döwlet konsernleriniň, Türkmenistanyň Daşary işler, Adalat, Maliýe we ykdysadyýet, Energetika, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrlikleriniň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşýarlar.

Häzirki wagtda Energetika Hartiýasynyň Şertnamasy ýeke-täk köptaraplaýyn ylalaşyk bolup, ol energetika serişdeleriniň halkara söwdasy, şonuň ýaly-da olaryň döwletara nebit we gaz geçirijilerinden, elektrik geçirijilerinden üstaşyr daşalmagy bilen bagly bolan syýasy, ykdysady we hukuk häsiýetli dürli meseleleriň çözgüdine gönükdirilen bolup durýandyr.

Şertnama dünýäniň 50-den gowrak ýurtlary, şol sanda Türkmenistan, Beýik Britaniýa, Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlary, Azerbaýjan, Gazagystan, Özbegistan, Türkiýe beýlekiler gol çekdiler.

Nobatdaky gepleşikleriň barşynda oňa gatnaşyjylar energoserişdeleriniň üstaşyr geçirilmegi, infrastrukturalara ygtyýarlyk, nyrhlaryň kesgitlenilmegi we ýörelgeleri, durnukly ösüş we köpçülikleýin durmuş taýdan jogapkärçilik, dawalaryň çözülmegi, şeýle-de energoüpjünçilik ulgamyndaky geleşiklere we ylalaşyklara gatnaşyjylaryň hereketleriniň aýdyňlygy ýaly derwaýys meseleleriň ençemesine seredip geçdiler.

Çärä gatnaşan wekiller Şertnamanyň gatnaşyjylarynyň hukuklarynyň hem-de borçnamalarynyň üstaşyr geçirimler, maýa goýumlar, energetiki howpsuzlyk we netijelilik, energoserişdeleriniň söwdasy ýaly ugurlar babatynda gaýtadan gözden geçirilmeginiň zerurlygy dogrusynda bir pikire geldiler.

Başga makalalar
15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f3e537894ab0.jpeg
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunyň taslamasy makullandy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň başlygy «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hem-de ony Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda Konstitusion toparyň kararyna gol çekdi.


15f0d596235c4b.jpeg
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar

13-nji iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Elmar Mamedýarow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini w.ýe.ýe. Mohammed Hanif Atmaryň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.


15f3fb03c08c53.jpeg
Türkmen alymy Türkmenistanda geliý önümçiliginiň strategik bähbidine ynam bildirýär

Türkmenistandan professor, tehniki ylymlaryň doktory Allaberdi Ylýasow CentralAsia.news saýtyna beren interwýusynda Türkmenistanyň senagat taýdan ösüşini üpjün edip biljek önüm hökmünde geliý önümçiliginiň strategik taýdan utuşly mümkinçilikleri barada gürrüň berdi.