Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

15:19 10.09.2020 484

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/631/original-15f58b8d9c178f.jpeg

2020-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda Türkmenistanyň DIM-iň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Çärä Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri, Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň we ylmy institutlarynyň ýolbaşçylary, professor-mugallymlary hem-de talyplary, diplomatik we halkara guramalaryň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary şeýle-de KHBS-niň wekilleri gatnaşdylar.

Çäre dabaraly ýagdaýda geçirildi. Gatnaşyjylar eseriň esasy manysyny şöhlelendirýän çykyşlaryň birnäçesini diňlediler. Tanyşdyrylyş dabarasynyň açylyşynda çykyş eden Türkmenistanyň DIM-iň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory J.Gurbangeldiýew kitabyň aýratynlyklary, onuň milli we dünýä gymmatlyklaryny ösdürmekdäki esasy orny barada aýtdy. Bu eseriň ýaş nesli ynsanperwerlik we watansöýüjilik ruhunda terbiýelemek işinde ýolgörkeziji bolup hyzmat etjekdigi barada bellenilip geçildi.

Çäräniň dowamynda çykyş eden Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi A.Kuçkarow bu eseriň Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaplarynyň iň täsirlisi we meşhury bolandygyny nygtap, onuň türkmen halkynyň baý ruhy dünýäsini açyp görkezýändigini, milli däp-dessurlarynyň aýratynlyklaryny şöhlelendirýändigini we ýaşlary ruhy ahlak taýdan terbiýelemekde esasy gymmatlyk bolup durýandygyny nygtady.

Şeýle-de tanyşdyryş dabarasynda BAE-niň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Abdulaziz Al Haşimi çykyş etdi. Ol bu eseriň dünýä döwletleriniň we halklarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösdürmek nukdaýnazaryndan wajyplygy barada gürrüň berdi.

Çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» - bu kitap türkmen halkyna mahsus bolan ýokary ynsanperwerlik ýörelgeleri, belent adamkärçilik, Watana bolan wepalylyk we päk ahlaklylyk baradadyr. Awtor ata-babalarymyzyň wesýet eden taglymatlaryny, öwütlerini gorap saklamaga we parahatçylyk, hoşniýetlilik, birek birege sarpa goýmak ýoly arkaly ählumumy ösüşe çagyrýar. Bu ýerde şeýle-de adamzadyň we tebigatyň arasyndaky sazlaşygy gorap saklamaklygyň wajyplygy barada aýdylýar.

Başga makalalar
15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f3e537894ab0.jpeg
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunyň taslamasy makullandy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň başlygy «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hem-de ony Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda Konstitusion toparyň kararyna gol çekdi.


15f0d596235c4b.jpeg
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar

13-nji iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Elmar Mamedýarow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini w.ýe.ýe. Mohammed Hanif Atmaryň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.


15f3fb03c08c53.jpeg
Türkmen alymy Türkmenistanda geliý önümçiliginiň strategik bähbidine ynam bildirýär

Türkmenistandan professor, tehniki ylymlaryň doktory Allaberdi Ylýasow CentralAsia.news saýtyna beren interwýusynda Türkmenistanyň senagat taýdan ösüşini üpjün edip biljek önüm hökmünde geliý önümçiliginiň strategik taýdan utuşly mümkinçilikleri barada gürrüň berdi.