Beýik döwrüň özgerişlerine nebit pudagynyň düzümleri saldamly goşant goşýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1187/original-15fc5e51d7babc.png
«Türkmennebit» döwlet konserniniň nebitgaz çykarmak, guýulary gazmak, abatlamak bilen iş salyşýan edara-kärhanalarynyň islendigini alyp görseň-de, ata Watanymyzyň çig mal binýadyny artdyrmakda alyp barýan ýadawsyz zähmetini duýmak bolýar. Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygynyň bellenilýän «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň hojalyk hasaplaşygyndaky Nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirligi önümçilik bilen bagly işleri üznüksiz alyp barýar we ýerine ýetiriji hökmünde ýurdumyzyň dürli künjeklerindäki nebitgaz guýularyny sementläp, buýrujylara tabşyrýar. Häzirki wagtda «Nebitgaz

In order to read the article