Hünärmen taýýarlygynyň ähmiýeti

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1190/original-15fc5e6616576e.png
Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen bilim ulgamynda amala aşyrylýan işleriň ählisiniň düýp özeninde, ilkinji nobatda, ýurdumyzda geljekde hem kuwwatly ösüşleri üpjün etmek üçin berk binýady emele getirmek, ylym-bilimli, lebzihalal, giň dünýägaraýyşly, sagdyn ruhly nesli terbiýeläp ýetişdirme Ýurdumyzda ylymly-bilimli, ökde hünärli, ilhalar ýaşlary ýetişdirmekde Halkara nebit we gaz uniwersitetinde okap, bilim alýan talyp ýaşlaryň saýlap alan hünärlerini has-da yhlasly öwrenmekleri üçin döwrebap işler ýola goýuldy.

In order to read the article