Bagajada baýlyk önýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1299/original-15fd85071b0f05.png
«Gazygaýtadanişleýiş» müdirliginiň suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik edara şahamçasynyň Bagaja gaz känindäki desgalar toplumynyň başarjaň işgärleri hem Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününi mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşyladylar. Olar türkmen topragynyň jümm — Öz zähmetimiz arkaly hormatly Prezidentimiziň nebitgaz toplumynyň işgärleriniň öňünde goýan jogapkärli wezipelerini abraý bilen berjaý etmäge goşandymyzy goşmagy watançylyk borjumyz hasaplaýarys. Biz «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyny üstünlikli jemlemegi maksat edinip, agzybirlikli iş

In order to read the article