Gazçylaryň hyzmatynda

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1301/original-15fd8851f93f49.png
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň gazçylaryň Şatlyk şäherindäki Medeniýet köşgi şäheriň ýaşaýjylarynyň iň bir gelim-gidimli ýerleriniň biridir. Bu ýerde zehinli aýdymçy-sazandalaryň bir topary zähmet çekýär. Olar ýurdumyzda giňden to Medeniýet köşgünde aýdym-saz gurnagy hereket edip, oňa şäherde ýerleşýän 4-nji hem-de 15-nji orta mekdepleriň sungata höwesli körpeleriniň ençemesi gatnaýar. Şu ýerde mekdep okuwçylary aýdym aýtmak, saz gurallaryny çalmak boýunça endikleri ele alyp, sungat äleminde ilkinji ädimleri ädýärler. Zehi

In order to read the article