Jemgyýetçilik-syýasy guramalaryň wezipeleri kesgitlenildi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1337/original-15fe1933d587b1.png
Geçen hepdede hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslah Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri ýurdumyzyň kanunçylyk binýadynyň kämilleşdirilmegine işjeň gatnaşýarlar, Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň hem-de halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirmegini üpjün etmek b

In order to read the article