Täze ýylyň buşlukçysy nur saçýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1341/original-15fe1957e28fd7.png
Tamamlanyp barýan «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyny uly üstünliklere beslän halkymyz täze 2021-nji ýyly garşylaýar. Geçen hepdede paýtagtymyz Aşgabatda we ýurdumyzyň ähli sebitlerinde hemmeleriň sabyrsyzlyk bilen garaşýan ýagşy umytlaryň we arzuwlaryň baýramy bolan Täze ýylyň baýramçyly «Älem» medeni-dynç alyş merkezi paýtagtlylaryň we onuň myhmanlarynyň iň bir gelim-gidimli ýeri hasaplanylýar. Merkeziň çagalara niýetlenilen oýun we güýmenje zallary, aýratynam çagalary we ýetginjekleri özüne çekýär. Täze ýylyň golaýlamagy bilen bu ýeriniň şatlyk-şowhuny has-da artýar. Bilşimiz ý

In order to read the article