Nebitgaz toplumy: «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň rowaçly menzilleri

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1373/original-15fead48dc819a.png
Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, dünýä möçberinde uly dabaralara beslenmegi, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Esasy Kanunymyza — Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilip, Milli Parlamentiň Türkmenistanyň Milli ykdysadyýetimiziň beýleki pudaklarynda bolşy ýaly, ýangyç-energetika toplumynda hem şu ýylda guwandyryjy netijeler gazanyldy. Duşumyzdan geçip barýan ýylyň belentliginden geçilen ýola nazar aýlamak, ýylyň şatlykly, ýatda galyjy pursatlary hakda söz açmak, elbetde, ýakymly duýgulary galdyrýa

In order to read the article