Guýulary abatlamagyň kämilleşdirilen tilsimaty

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1402/original-15ff42dbb6ae21.png
Guýular uzak wagtlap ulanyşda bolanlarynda dürli sebäplere görä, olaryň iş sütünlerinde şikes (defekt) emele gelýär. Şeýle şikesleri bejermek üçin guýularda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmekligiň zerurlygy ýüze çykýar. Şikesi düzetmek üçin, ilki bilen, onuň haýsy çuňlukda ýerleşýänligini we näçe ululykdadygyny anyklamaly bolýar. Şeýle maksat bilen dürli görnüşdäki enjamlar we usullar ulanylýar. Olaryň ählisi ilkibaşda guýynyň petikleýji ergin bilen doldurylmagyny talap edýär. Eger-de şikes uly bolsa, onda guýa

In order to read the article