Işleriň netijeliligi ýokarlanýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1447/original-15ffd71fb40517.png
«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Balkanabatdaky Abatlaýyş-mehaniki zawodynyň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen jemläp, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyna ynamly gadam basdylar. Zawodyň başlygy Annatagan AMANOW bi — Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda bolşy ýaly, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýangyç-energetika toplumynda hem il-ýurt bähbitli döwrebap işler bitirilýär. Gahryman Arkadagymyz bu möhüm ulgamy düýpli ösdürmegi hemişe üns merkezinde saklaýar. Eziz Diýarymyzyň uglewodorod çig ma

In order to read the article