Nebit çykarylyşynda döwürleýin gazlift usuly

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1448/original-15ffd728517ea0.png
«Türkmennebit» döwlet konserniniň nebit çykaryjy kärhanalarynda mehanizmleşen usullaryň biri bolan gazlift usulynyň tehnologik ulanyş aýratynlyklaryna baglylykda we wagtyň geçmegi bilen guýularyň önüminiň azalmagy tebigy ýagdaýdyr. Nebitli ýataklaryň işlenmeginiň soňky tapgyrynda guýularyň gatlak  Ýurdumyzyň günorta-günbatar sebitlerinde, aýratyn-da «Goturdepenebit» we «Nebitdagnebit» nebitgaz çykaryş müdirliklerine degişli çuň we orta çuňlukdaky nebitli gatlakly känleriň esasy gaznasynyň 70 göterimden gowragy nebit çykarmagyň gazlift usulynyň paýyna düşýär.

In order to read the article