DESGANYŇ 20 ÝYLLYGY DABARALY BELLENILDI

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/426/original-15f344375a9f1b.png
Hormatly Prezidentimiziň yglan eden «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň toý dabaralaryna beslenýän günlerinde TNGIZT-niň 7-nji sehiniň agzybir zähmetkeşleri CCR görnüşli katalizatory üznüksiz dikeldiji katalitik riforming desgas Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyzy senagat taýdan ösdürmekde uly işleri ýerine ýetirip, dünýä standartlaryna gabat gelýän nebit önümlerini öndürmekde dünýäniň atly-abraýly kompaniýalary bilen bäsleşip gelýän Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň (TNGIZT)

In order to read the article