Täze ilatly ýerler gazlaşdyrylýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/441/original-15f352b21ddca0.png
«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Mary welaýaty boýunça gurluşyk-gurnaýyş ülşüniň gazçylary Mary welaýatynyň obalarynda, şäherlerinde täze ýokary, orta basyşly gaz geçirijileri gurmak, ozaldan hereket edýän gaz geçirijileriň durkuny täzeläp Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň sahawaty bilen Mary welaýatynda-da ýaş maşgalalaryň müňlerçesine täze mellek ýerleri bölünip berildi. Şeýlelikde, welaýatyň obalarynda hem-de şäherlerinde täze ilatly ýerler emele geldi.

In order to read the article