Möhüm işler tamamlaýjy tapgyrda

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/444/original-15f356697d4cf0.png
«Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Malaý gaz käninde kuwwatly gaz gysyjy desganyň gurluşygynda tehnologik ulgamlaryň goýberiş-sazlaýyş işlerine girişildi. Munuň özi ýyllyk kuwwatlylygy 30 milliard kubmetre barabar bolan iri senagat desgasynyň işe giriziljek döwrüniň indi onçakly uzakda däldiginden Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ykdysadyýetinde möhüm orny eýeleýän nebitgaz toplumyny ileri tutup ösdürmek maksady bilen çuňňur oýlanyşykly çözgütleri kabul edýär. Şolara laýyklykda gymmatly önümleriň öndürilişini artdyrmaga ýardam berjek kuwwatly desgalaryň gurluşygyna döwletimiziň uly möçber

In order to read the article