Gazçylaryň maksada okgunly işleri

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/446/original-15f3573604d901.png
Hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk şöhratly senesiniň ýurdumyzda uly dabara bilen belleniljek ýylynyň her bir aýyny zähmet üstünliklerine beslemek, bu taryhy senäni mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylamak höwesi «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň Edaranyň gazçylary «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň ilkinji çärýegini talabalaýyk jemlemek bilen, şu günler etrabyň çäginde bar bolan bitewi gaz ulgamynyň gije-gündiziň dowamynda bökdençsiz işlemegi ugrunda maksada okgunly işleri alyp barýarlar. Olar tarapyndan häzirki döwürde etrapda

In order to read the article