Gazçylaryň ýakyn ýardamçylary

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/449/original-15f35784239831.png
Bu kärhananyň derwezesi hemişe diýen ýaly açyk durýar. Sebäbi gije-gündiziň islendik wagtynda giň derwezeden köpsanly ulaglar daşary çykýar ýa-da ondan içeri girýär. Ine, sürüjileriň birnäçesi üsti ýükli awtoulaglaryna atlanyp, Üňüz aňyrsyndaky Garagumuň aňňat-aňňat gum depeleriniň arasynda ýerle — Kärhanamyzda dürli kysymly ulaglaryň 300-den gowragy bolup, olaryň abat we saz ýagdaýda bolmagy, buýurmalaryň bellenilen möhletinde, gowy hilli ýerine ýetirilmegi ugrunda yhlasly işleýäris. Işlerimiziň örüsi bolsa örän giň. Ol müdirligimize degişli ähli gaz ýataklaryny öz içine alýar. Sürüjiler

In order to read the article