Guýularyň önüm berijiligi artýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/450/original-15f3579293d68f.png
Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk toýunyň toýlanyljak «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyny ajaýyp zähmet üstünliklerine beslemegi maksat edinip işleýän «Marygazçykaryş» müdirliginiň Guýulary ýerasty we düýpli abatlaýyş sehiniň gazçylary geçen dört aý üçin bellenilen ön — Ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň esasy pudaklarynyň biri bolan nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna laýyklykda, «Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan berilýän kömek-goldawlar arkaly edaramyzyň maddy-enjamlaýyn binýady barha pugtalandyrylýar. Munuň özi «

In order to read the article