«Mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün edilýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/451/original-15f3579ac82ad6.png
— Hormatly Prezidentimiziň öňe süren «Döwlet adam üçindir!» diýen dünýä nusgalyk taglymatynyň datly miwelerini her ädimde diýen ýaly görmek bolýar. Jemgyýetimizde adamyň iň ýokary gymmatlyk hasap edilip, onuň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda edilýän deňsiz-taýsyz aladalara biz hem myn Hakykatdan-da, ýurdumyzda ynsan, onuň abadan durmuşda ýaşamagy hakynda ýadawsyz alada edilýär. Bu mesele hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parasatly döwlet syýasatynda mydama ileri tutulýar we üstünlikli çözülýär. Ýokarda ady agzalan müdirligiň agzybir işgärleri yhlasly we maksada okgunly zähm

In order to read the article