Bedew batly watanymyz dünýäniň ykdysady giňişligine işjeň goşulyşýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/453/original-15f357b409aee8.png
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýangyç-energetika pudagy milli ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Tebigy gazyň ägirt uly gorlary boýunça dünýäde dördünji orny eýeleýän ýurdumyzda ykdysadyýetiň senagat pudagyny ösdürmek boýunça giň gerimli taslamalar amala a Hazar sebitiniň baý uglewodorod serişdelerini giň gerimli özleşdirmek, tebigy gazyň çykarylýan we gaýtadan işlenilýän önümçilikleriniň möçberini artdyrmak babatda bellenilen meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi ýurdumyzy senagatlaşdyrmagyň, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmagyň depginle

In order to read the article