Aýdyň maksatlara tarap

Gahryman Arkadagymyzyň yglan eden «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň zähmetsöýer burawlaýjylary mukaddes Garaşsyzlygymyzyň we hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly toýlaryna mynasyp zähmet sowg Önümçilik işleriniň has-da sazlaşykly öňe gitmegi üçin Kärdeşler arkalaşygynyň guramasy müdirligiň ýolbaşçylygy bilen bilelikde özüniň gündelik işlerini hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna we sargytlaryna laýyk derejede alyp barýar. Üznüksiz önümçilik işlerinde zähmet çekýän işgärlerimiziň ýa

In order to read the article