Çig nebitiň ugurdaş gazy

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/538/original-15f44a2f098c71.png
Dünýä boýunça himiýa ugurlaryna degişli alymlaryň anyklamagyna görä, çig nebit düzümi boýunça çylşyrymly önüm bolup, esasan, bäş sany (takmynan C-uglerod — 82-87 göterim, H-wodorod — 11-15 göterim, S-kükürt — 0,01-6 göterim, O-kislorod — 0-2 göterim, N — azot-0,01-3 göterim hasabynda) himiki elem Görşümiz ýaly, ýeriň astyndan çykarylýan çig nebit düzümi boýunça ýerasty himiki barlaghana meňzeýär. Çykarylan çig nebit ýörite usullar arkaly harytlyk görnüşinde taýýarlanyp, nebiti gaýtadan işleýän zawoda tabşyrylýar. Zawoda gelen harytlyk nebit düzümi we häsiýeti boýunça degişli toparlara böl

In order to read the article