Çagalar — bagtly geljegimiz

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/582/original-15f4e303a348d5.png
Bilimler we talyp ýaşlar güni ýetip geldi. 1-nji sentýabrda kalplary joşgunly mekdep okuwçylary bilim ojaklaryna dolýar. Olaryň arasynda birinji synpa barýan çagalar hem bar. Biziň kärhanamyzyň işgärleriniň perzentleriniň hem 180-den gowragy ilkinji gezek orta mekdepleriň bosagasyndan ätleýär. Bi Şu ýerde ýene bir zady nygtamak artykmaçlyk etmez. Işgärlerimiziň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak baradaky alada ýokarda beýan edilenlerden üzňe däl. Çünki maşgala abadançylygy — döwletimiziň uly baýlygy. Şu hakykatdan ugur alyp, kärhanamyzda işgärleriň ýaşaýyş jaý şertlerini gowulandyrma

In order to read the article