Süýji suwly guýularyň sany artýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/583/original-15f4e30e3a7592.png
«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzalary barha golaýlaşýan goşa şanly senä, ýagny ýurt Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk, hemişelik Bitaraplygymyzyň bolsa 25 ýyllyk şöhratly baýramçylyklaryna şu günlerden uludan taýýarlykly barýarlar. Häzirki döwürde G Mälim bolşy ýaly, ekspedisiýanyň işçi-hünärmenleri ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň giňişliklerinde, Garagum sährasynyň jümmüşinde we welaýatyň obadyr şäherlerinde ekologiýa hadysalaryny, ýerasty suwlaryň hereketini hem-de tebigat, tebigy baýlyklarymyz bilen baglanyşykly geoekologik ýagdaýlary ö

In order to read the article