Ylmy-barlag we taslama işleri Türkmenistanyň nebitgaz pudagyny ösdürmäge ýardam edýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7707/original-1646cac0a350e5.jpg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz instituty ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek üçin onuň öňünde duran köp sanly toplumlaýyn meseleleri üstünlikli çözmäge ýardam etmek bilen, geologiýa gözleg, ýataklary işläp geçmeklige taýýarlamak we ulanyşa goýbermek, burawla YBTGI-niň alyp barýan işleri barada institutyň direktory Baýrammyrat Kakabaýewiç PIRNIÝAZOW bilen söhbetdeş bolduk.

In order to read the article