Tebigy gaz bökdençsiz akdyrylýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1100/original-15fb3a7599f005.png
«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän önümçilik edaralarynyň gazçylary şu ýylyň 10 aýynyň iş tabşyryklaryny netijeli jemlemek bilen, hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygyna hem-de Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününe s Häzirki güýz günlerinde «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» durmuşa geçirmegiň çäklerinde iş alyp barýan hem-de hormatly Prezidentimiziň bu möhüm pudagy ösdürmeklige berýän yzygiderli kömek-goldawlaryndan ruhlanyp, her bir iş günlerini özb

Чтобы дочитать материал