Dirilik çeşmesiniň gözbaşynda

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2006/original-16075333d30ccb.jpeg
«Türkmennebit» döwlet konserniniň uglewodorod çig mallaryny çykaryjylaryny tehniki-önümçilik suwlary bilen ygtybarly üpjün etmek Suw üpjünçilik müdirliginiň paýyna düşýär. Ägirt uly işleri bitirýän merdana nebitçileriň hem-de olaryň maşgalalarynyň ýaşaýan ilatly nokatlarynyň aglabasynyň arassa ag Müdirlikde şu ýylyň geçen üç aýynda nebitçilere sargytlar boýunça ýetirilen suwuň umumy möçberi 959 müň kubmetrden hem geçýär. Bu görkeziji konserniň burawlaýjylarynyň, uglewodorod çig mallaryny çykaryjylarynyň hem-de beýleki önümçilik düzümleriniň suwa bolan islegleriniň doly kanagatlandyrylýand

Чтобы дочитать материал