Hünärli ýaşlar taýýarlanylýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2080/original-16087a5d1421f7.jpeg
— Biz işimiziň aýratynlygyna laýyklykda, önümçilik kärhanalarynda ýygy-ýygydan bolýarys. Şonda bizi garşylaýanlaryň arasynda öňki ýyllarda hünär okuw mekdebimizi üstünlikli tamamlan hünärmenlere gabat gelýäris. Olaryň yhlas bilen zähmet çekip, işleriň öňe gitmegine mynasyp goşant goşýandyklaryny Gürrüňdeşimiziň şeýle ýakymly duýgulary başdan geçirmegi ýöne ýerden däl. Çekýän zähmetiniň ýerine düşmegi islendik adamda çäksiz kanagatlanma duýgusyny döredip, ony has tutanýerli zähmet çekmäge, mydama döredijilikli gözleglerde bolmaga höweslendirýär. Bu hünärler ojagyna öz kärini söýýän, esasa

Чтобы дочитать материал