Maksat — önüm öndürilişini artdyrmak

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2121/original-16090e49d7d579.jpeg
Mukaddes senäni — Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny zähmet üstünlikleri bilen garşylamak, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösüşlerine mynasyp goşant goşmak «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň agzybir işgärleriniň üstümizdäki ýyldaky baş ma — Biz şanly ýylyň tamamlanýan her bir aýyny zähmet ýeňişlerine beslemek üçin agzybirlik bilen tutanýerli zähmet çekýäris. Işleriň ýokary sazlaşykly guralmagy, hünärmenlerimiziň gujur-gaýrata beslenip işlemekleri netijesinde geçen çärýekde guýularyň 11-sini düýpli abatladyk we degişli meýilnamany

Чтобы дочитать материал