Tebigy gaz öý-ojaklara eşret paýlaýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2123/original-16090e595ec2fc.jpeg
Hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmak baradaky sahawaty esasynda döwletimiz tarapyndan ilatymyza berilýän milli baýlygymyz — tebigy gaz her bir öý-ojaga eşret paýlaýar. Bagtyýar halkymyzyň tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün edilmeginde «Türkmengazüpjünçil Müdirligiň «Şatlykşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň hünärmenleriniň hem-de işçileriniň sarp edijilere tebigy gazyň meýilnama laýyklykdaky möçberini ýylyň bütin dowamynda üznüksiz ýetirmekdäki nusga alarlyk işleri-de aýratyn bellärliklidir.

Чтобы дочитать материал