Arkalaşykly iş abraý getirýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2215/original-160a4b8ac28ac4.jpeg
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019—2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda döwletimizde tebigy gazyň çykarylyşynyň artdyrylmagyna «Türkmengaz» döwlet konserniniň beýleki önümçilik düzümleri bilen birlikde Tamponaž müdirliginiň zähmet adamlary hem ö Konserne degişli gaz guýularynda burawlaýyş işleri alnyp barylýan döwürde olaryň ugrukdyryjy turbalaryny sement bilen berkitmek işlerini ýerine ýetirýän bu müdirligiň gazçylary şu ýylyň geçen dört aýynda dokuz million dokuz ýüz alty müň manatlyk işleri ýerine ýetirip, meýilnamalaýyn tabşyrygy üst

Чтобы дочитать материал