Möwsüme taýýarlyk ýaýbaňlanýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/476/original-15f359c043f745.png
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň etrap hem-de şäher gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary sarp edijileri ýylyň bütin dowamynda tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek üçin «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan Gaz geçirijileri, gaz paýlaýjy, gaz sazlaýjy enjamlary güýz-gyş möwsümine taýýarlamak işleri müdirligiň «Ýolötenetrapgaz» gaz hojalyk edarasynda takyk hem-de sazlaşykly guralypdyr. Edaranyň gazçylary bu işleri öz wagtynda, ýokary hilli geçirmek üçin bejeriş, abatlaýyş işlerini ýörite düzülen meýi

Чтобы дочитать материал