15f33cf582674b.png
TÜRKMEN NEBITÇILERINIŇ INNOWASION ÜSTÜNLIKLERI
26.08.20 - 15:36

Türkmen nebitçileri «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna» laýyklykda, pudagyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli amala aşyrmakda hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli we yzygiderli syýasaty bilen baglanyşykly döwrebap talaplardan ugur alyp, senagat derejesindäki täze nebit gorlaryny gözläp tapmak, önümli gatlaklaryň hem-de känleriň üstüni açmak,


15f33cdc42c6fc.png
NAÝYPDAKY NETIJELI IŞLER
26.08.20 - 14:12

Türkmen topragynyň astynda bol gorlary bolan uglewodorod serişdeleri ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösmeginde, ilatymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagynda möhüm orny eýeleýär. Hormatly Prezidentimiz bu uly baýlygy diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, dünýä döwletlerinde abadançylygy, asuda ýaşaýşy berkarar etmegiň hyzmatynda goýýar.


15f33ccf9bb37b.png
SUW DESGASYNYÒ HYZMATY
26.08.20 - 14:06

Gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz käniniň ulanyş guýularyndan tebigy gazyň çykarylyşyny artdyrmakda, çykarylýan gazy düzümindäki kükürtden arassalamakda, ony harytlyk görnüşine ýetirmekde bu ýerdäki baş desgalar bilen birlikde kömekçi ulgamyň kärhanalarynyň hem uly hyzmatynyň bardygyny aýtmak gerek. «Marygazakdyryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň suw, bug üpjünçilik sehiniň «Galkynyş» suw arassalaýjy desgalar toplumy hem şeýle kärhanalaryň biridir.


15f33cb90e65e3.png
TÜRKMENISTANYŇ NEBITGAZ PUDAGY — YKDYSADY ÖSÜŞIŇ DAÝANJY
26.08.20 - 14:04

Energiýa serişdeleri ýurdumyzyň ykdysady ösüşinde uly orna eýedir we Ýeriň jümmüşindäki üsti açylan, çaklanylýan baý nebit we gazyň gor serişdeler binýady onuň geljeginiň esasyny emele getirýär. Şonuň bilen baglylykda, bu baýlyklardan ýerlikli peýdalanmagy üpjün etmek esasy wezipeleriň biri bolup durýar.


15f3386f872fef.png
YGTYBARLY ÜPJÜN EDILÝÄR
26.08.20 - 13:56

Häzirki zaman dünýäsiniň ösüşlerini ykdysadyýetiň nebitgaz toplumyndan üzňe göz öňüne getirmek mümkin däl. Biziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Diýarymyz bolsa bu gün dünýäniň ýangyç-energetika babatynda öňdebaryjy döwletleriniň hatarynda tanalýar. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň «Türkmennebitönümleri» baş müdirligi tarapyndan içerki bazary nebit önümleri we harytlyk ýaglar bilen ygtybarly üpjün etmekde göreldeli işler bitirilýär.


15f33862ddd468.jpeg
NEBITÇILERIŇ DURMUŞYNY ÖWRENEN ALYM
26.08.20 - 16:54

Taryh ylymlarynyň doktory Şyhberdi Annagylyjow 1930-njy ýylda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda dünýä inýär. 1947-nji ýylda Lebap welaýatyndaky mugallymçylyk institutyna okuwa girip, 1951-nji ýylda ony üstünlikli tamamlaýar. 1951 — 1954-nji ýyllarda Bäherden we Gökdepe etraplarynyň mekdeplerinde mugallymçylyk edýär. Gökdepe etrabynyň bilim bölüminiň usulyýet otagynyň müdiri bolýar. 1954 — 1957-nji ýyllarda SSSR-iň Ylymlar akademiýasynyň etnografiýa institutyna aspirantura okuwa girýär.


15f33850f6d75e.jpeg
TÄZE SEPGITLERE UGUR ALYNDY
26.08.20 - 16:46

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylary hem özüniň mübärek gadamy bilen halkymyza egsilmez şatlyk we ýokary ruhubelentlik getiren «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan täze — 2020-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler. Müdirligiň gazçylary häzirki gyş günlerinde welaýatyň ilatyny hem-de edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen bir hatarda, demirgazyk welaýatyň obadyr şäherlerinde ýyladyş ulgamlarynda ilat tarapyndan gymmatly «mawy ýangyjyň» aýawly ulanylmagy ugrunda hem netijeli işleri alyp barýarlar.


15f3384507fe97.jpeg
ÇAGALARYŇ DYNÇ ALYŞ MÖWSÜMI ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENDI
26.08.20 - 16:33

Yurdumyzda durmuşyň gül-gunçasy çagalaryň tomusky we gyşky dynç alyş möwsüminde wagtyny netijeli geçirmegi üçin ähli amatly şertler bar. Çagalaryň müňlerçesi ýylyň-ýylyna «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky we welaýatlarymyzdaky döwrebap merkezlerde talabalaýyk dynç alýar we saglygyny pugtalandyrýar. Bu ugurda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen Gökdere jülgesinde gurlan dynç alyş we sagaldyş merkezleri uly ähmiýete eýe bolup durýar.


15f32264ac9701.jpeg
TEBIGY GAZYŇ HÖZIRI
26.08.20 - 16:48

Hormatly Prezidentimiziň döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň esasy pudaklarynyň biri bolan nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin kabul eden Maksatnamasynda täze nebitli, gazly ýataklary ýüze çykarmak, özleşdirmek, uglewodorod çig malynyň çykarylyşyny artdyrmak, ony gaýtadan işlemek, sarp edijilere ýetirmek boýunça ulgamyň önümçilik düzümleriniň öňünde durýan wezipeler takyk kesgitlenilýär.


15f322219108ed.jpeg
NEBIT PUDAGYNDA SANLY TEHNOLOGIÝALARYŇ ORNAŞDYRYLMAGY WE ÖSDÜRILMEGI
26.08.20 - 15:08

Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary bilen bir hatarda ýurdumyzyň nebitgaz pudagynda hem sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy we ösdürilmegi Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 30-njy noýabryndaky Karary esasynda kabul edilen «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda alnyp barylýar.


15f3154642af20.jpeg
ENERGETIKA DIPLOMATIÝASY — ÝURDUMYZYŇ DAŞARY SYÝASATYNYŇ MÖHÜM UGRY
26.08.20 - 15:12

Dünýäniň iri energetika döwletleriniň biri hökmünde Türkmenistan özüniň ägirt uly tebigy we ykdysady mümkinçiliklerini häzirki we geljekki nesilleriň bähbitleri üçin ulanmaklygyň ýokary nusgasyny görkezýär. Dünýä syýasatynyň derwaýys meseleleri boýunça hormatly Prezidentimiziň oňyn garaýyşlary we teklipleri sebitleýin hem ählumumy derejede özara gatnaşyklaryň iň amatly gurallarynyň işlenip taýýarlanmagyny şertlendirýär.