15f34471c22514.png
GAZ GÖTERIŞ USULY NEBITIŇ ÇYKARYLYŞYNY ARTDYRMAGA MÜMKINÇILIK BERÝÄR
26.08.20 - 15:15

«Türkmennebit» döwlet konserni milli ykdysadyýetimiziň nebitgaz toplumynyň düzüminde özüne mynasyp orny eýeleýär. Konserniň kärhanalarynda ylmyň soňky gazananlaryna we dünýä tejribesine daýanyp, giň gerimli işleri amala aşyrmaga ähli mümkinçilikleri bolan alymlar, geologlar we önümçilik inženerleri tarapyndan uglewodorod çig malynyň çykarylyşynyň möçberini yzygiderli artdyrmak boýunça işlenip düzülen meýilnamalar üstünlikli amala aşyrylýar.


15f344661d027d.png
BAÝRY INSTITUTYŇ IŞ GADAMLARY
26.08.20 - 14:37

«Nebitgazylmytaslama» instituty ýurdumyzda baýry nebitgaz ylmy-barlag we taslama-gözleg instituty bolmak bilen, onuň döredilenine 70 ýyldan gowrak wagt geçdi. Ol ýurdumyzyň nebitgaz senagatynda ylmy derňewleri, seljermeleri, barlaglary, oýlap tapyşlary hem-de ylmy hasabatlary, taslamalary önümçilige ornaşdyrýan, nebitgaz senagatynyň häzirki ýagdaýyny, geljekdäki ösüş ýollaryny kesgitleýän «Türkmennebit» döwlet konserniniň nebit we gaz çykarmak baradaky döwlet borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegi üçin saldamly goşant goşýan ylmy edaradyr.


15f3444cac768a.png
TOPH HALKARA GAZ GEÇIRIJISI: GURLUŞYK ÜSTÜNLIKLI DOWAM EDÝÄR
26.08.20 - 13:48

Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasaty esasynda gurulýan Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň gurluşygy ýokary depginler bilen alnyp barylýar.


15f34441c4f25e.png
TÄZE OKUW BINASY AÇYLDY
26.08.20 - 16:51

Hormatly Prezidentimiziň geçen hepdäniň penşenbe güni geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tabşyrygy boýunça Mary welaýatynyň dolandyryş merkezinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň täze okuw binasynyň açylyş dabarasy boldy.


15f344375a9f1b.png
DESGANYŇ 20 ÝYLLYGY DABARALY BELLENILDI
26.08.20 - 16:47

Hormatly Prezidentimiziň yglan eden «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň toý dabaralaryna beslenýän günlerinde TNGIZT-niň 7-nji sehiniň agzybir zähmetkeşleri CCR görnüşli katalizatory üznüksiz dikeldiji katalitik riforming desgasynyň 20 ýyllyk toýuny aýdym-sazly dabara bilen belläp geçdiler.


15f3440cb43124.png
DÜNÝÄNIŇ NEBITGAZ IŞEWÜRLERI TÜRKMENISTAN BILEN HYZMATDAŞLYGA ULY GYZYKLANMA BILDIRÝÄRLER
26.08.20 - 16:40

Şu günler ýurdumyzyň ähli sebitlerinde we onuň çäklerinden alysda 2020-nji ýylda bellenilýän şanly waka — ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli dürli dabaralar geçirilýär. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy döwletleriň we halklaryň arasyndaky dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny berkitmäge gönükdirilen möhüm wezipeleri çözmäge mümkinçilik berýär.


15f343f6167f56.png
TAGALLALY ZÄHMETIŇ NETIJESI
26.08.20 - 16:35

«Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanalary nebitgazly ýataklary senagat taýdan işläp taýýarlamakda, uglewodorod çig mallarynyň çykarylýan möçberlerini artdyrmakda uly işleri amala aşyrýarlar. Konsern boýunça şu ýylyň ilkinji aýynda meýilnama goşmaça 2 müň 310 tonna barabar «gara altynyň» çykarylmagy, 1 müň 72 metre barabar çuňlugyň artyk burawlanmagy hem munuň aýdyň subutnamasydyr.


15f343c6eac397.png
TÄZE SEPGITLERE YNAMLY BADALGA
26.08.20 - 16:30

Amatly geoykdysady ýagdaýa eýe bolan Garaşsyz Diýarymyzda esasy uglewodorod serişdeleri bolan nebitdir gazy çykarmak, olary gaýtadan işläp, ýokary hilli harytlyk görnüşine getirmek, önümçilige häzirki zaman tilsimatlaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, ulgamyň kärhanalaryny tehniki taýdan pugta enjamlaşdyrmak, täze ýangyç geçirijilerini gurmak,


15f343b9f24619.png
GADAMLARY BATLY GAZ AKDYRYJYLAR
26.08.20 - 16:25

Milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudagy «Türkmengaz» döwlet konserniniň edara-kärhanalarynda işleriň ýokary depginde we sazlaşykly bolmagynda möhüm ähmiýete eýe hasaplanýan iri düzümleriň biri-de «Türkmengazakdyryş» birleşigidir. Birleşigiň esasy wezipesi tebigy gaz çykaryjy kärhanalardan alynýan «mawy ýangyjy» ýokary basyşly gaz geçirijiler arkaly ähli welaýatlarymyza we Aşgabat şäherine akdyrmakdan ybarat. Bu işler, ýagny ilaty, edara-kärhanalary,


15f343abe19621.png
ARKALAŞYKLY IŞ NETIJE BERÝÄR
26.08.20 - 13:19

Hormatly Prezidentimiziň daşary döwletlerden tapgyrlaýyn satyn alyp berýän döwrebap ulaglarynyň hasabyna «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ulaglar müdirliginiň tehniki binýady yzygiderli täzelenilýär. Dürli kysymly ýük hem-de ýöriteleşdirilen awtoulaglaryň, ýokary iş öndürijilikli, kuwwatly traktorlaryň uly toplumyny özüne birleşdirmegi kärhananyň hünärmenlerine, sürüjilerine işleri Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň talaplaryna laýyk, täzeçe guramaklyga ýardam berýär.


15f34362004c00.png
TÄZE GUÝY ÖNÜM BERDI
26.08.20 - 13:20

Balkan welaýatynyň çägindäki Uzynada meýdançasynda burawlanan 8-nji gözleg guýusyndan 7 müň metre golaý çuňluga aralaşylyp, tebigy gazyň senagat akymy alyndy. Bu möhüm işi «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmennebitgazgözleg» trestiniň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň baýlyk agtaryjylary üstünlikli ýerine ýetirdiler. Şeýle jogapkärli sargydy buraw desgasynyň başlygy Halmyrat Rozyýewiň ýolbaşçylygyndaky burawlaýjylar toparynyň agzalary abraý bilen berjaý etdiler.


15f34359942326.png
NEBITÇILERIŇ ZÄHMET ÜSTÜNLIKLERI
26.08.20 - 09:26

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz döwlet derejesindäki geçirýän mejlislerinde, maslahatlarynda edýän maksatnamalaýyn çykyşlarynda, kabul edýän Kararlarydyr çözgütlerinde ýangyç-energetika ulgamyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmegi, şonuň bilen birlikde-de, gazylyp alynýan tebigy baýlyklary gözläp tapmagy we çykarmagy,


KÄRHANANYŇ TÄZE BINASY
26.08.20 - 13:24

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň çäginde Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Baýramaly nebit önümleri kärhanasynyň täze, döwrebap binasy ulanylmaga berildi. Ol müdirligiň Hojalyk hasaplaşygyndaky abatlaýyş-gurluşyk müdirliginiň Mary welaýat bölüminiň gurluşykçylary tarapyndan ýokary hil derejesinde guruldy.


15f33d13f3646e.png
TÄZE ÖNÜMLER ÖNÜMÇILIGE ORNAŞDYRYLÝAR
26.08.20 - 14:51

«Daşoguznebitgazgurluşyk» trestiniň gurluşyk-gurnama düzümleriniň işçi-hünärmenleri «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýip atlandyrylan şu ýylyň ilkinji aýyny ýokary zähmet netijelerine besleýärler. Bu trestiň ussat gurluşykçylary welaýatyň çäginde dürli maksatly binalary gurmak, nebitgaz pudagyna degişli edara-kärhanalar tarapyndan bina edilýän ymaratlara, täze gurulýan gaz geçirijilere zerur bolan demirbeton önümlerini öndürmek bilen bir hatarda,


15f33d0d091d5e.png
ÝOKARY NETIJELER GAZANYLÝAR
26.08.20 - 14:47

Hormatly döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen ýylyň 19-njy noýabrynda ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatynda ýangyç-energetika pudagyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmek,