«Mawy ýangyç» bilen üpjün edilýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4015/original-162147b897f496.jpeg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň etraplardaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary häzirki gyş günlerinde welaýatyň medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalarynyň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlary Bu ugurda müdirligiň Daşoguz şäherinde ýerleşýän gaz dolduryjy bekediniň işçi-hünärmenleriniň häzirki wagtda etraplardaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary bilen agzybirlikde durmuşa geçirýän maksada okgunly işleriniň netijesinde uzak örülerde mallaryny ýyly we dok gyşlatmak ugrunda wajyp işleri

In order to read the article