«Ulgamda akym kadaly»

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/580/original-15f4e2f3d68bf8.png
Dispetçer gullugyna ýerlerden gelip gowuşýan hasabatlar şeýle gysgajyk sözler bilen tamamlanýar. Ýöne bu gulaga ýakymly jümlelerde uly many jemlenýär. Ol welaýatyň ilatly ýerleriniň, köpsanly edaralaryň we kärhanalaryň tebigy gaz bilen ygtybarly üpjün edilýändigine, ulgamyň sazlaşykly işlemeginiň — Bölümimiziň hünärmenleri umumy uzynlygy 1790 kilometrden gowrak bolan gaz geçirijilere, şeýle-de gaz paýlaýjy beketleriň 54-sine hyzmat edýärler. Görnüşi ýaly, işimiziň gerimi kiçi-girim däl. Çylşyrymly ulgamyň bökdençsiz we sazlaşykly işlemegini üpjün etmek, tebigy gazdan rejeli we howpsuz peý

In order to read the article