1619c8b722650c.jpeg
Sarp edijiler tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün ediler
23.11.21 - 16:34

Türkmenistanyň gaz senagaty milli ykdysadyýetimizde iň möhüm pudaklaryň biridir. Häzirki wagtda ýurdumyzda onlarça iri we ownuk gaz känleri bar. Olaryň arasynda Merkezi Garagum sebitiniň gaz känleri möhüm ähmiýete eýe bolup durýar.


1619c8ba42b101.jpeg
Baýlyk çykaryjylaryň üstünligi
23.11.21 - 16:35

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirligi boýunça ýylyň başyndan bäri 10,3 milliard kubmetre golaý tebigy gaz öndürildi. Munuň özi ýyllyk meýilnamanyň möhletinden ep-esli öň, has takygy, on aýda üstünlikli berjaý edilendiginden habar berýär.


1619c8bcf1738d.jpeg
Gurluşyk işleri giň gerim alýar
23.11.21 - 16:35

Dürli kysymly tehnikalaryň sanynyň ýyl-ýyldan artýan şertlerinde olary ýangyçdyr çalgy ýaglary bilen bökdençsiz üpjün etmek möhüm meseleleriň birine öwrülýär. Ýurdumyzda bu meseläni üstünlikli çözmek maksady bilen köptaraply işler alnyp barylýar. Kabul edilen maksatnamalaryň çäklerinde ýerlerdäki nebit önümleri kärhanalarynyň durky täzelenilýär, şeýle-de täze ýangyç guýýan beketler gurulýar.


16193552369e12.jpeg
Nebitgaz pudagynyň geljegi: «düşbi guýular» we «sanly ýataklar»
16.11.21 - 16:52

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz senagatyny ösdürmek, onuň önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatyny berkitmek wezipelerine uly üns berýär, hut şunuň esasynda hem bu pudaga uly möçberdäki maýa goýumlary goýulýar. Bu işler dünýäde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmaga, durmuş-ykdysady ösüşine goşandyny üpjün etmäge gönükdirilendir.


161935565b8b3b.jpeg
Pudagyň ösüşli menzilleri
16.11.21 - 16:53

Ýene-de az wagtdan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly tamamlanyp, täze — 2022-nji bars ýylyna gadam basýarys. Bars haýwanat dünýäsinde iň batyr, güýçli, edermen hasap edilýär. Türkmençilikde ýigitleriň batyrlygy barsa deňelýär. Batyrlygyň nyşany täze bars ýylynda zähmetsöýer halkymyzyň gaýratly işleri bilen möwritini geçirip barýan ýylda gazananlaryndan-da ýokary netijelere eýe boljakdygyna şübhelenmese bolar.


1619355964b01a.jpeg
Maksada okgunly işler
16.11.21 - 16:54

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Boldumsazetrapgaz» gaz hojalygy edarasynyň işgärleri barha golaýlaşýan baky Bitaraplygymyzyň 26 ýyllyk senesini we hünär baýramçylyklary bolan Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününi mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylamaga şu günlerden uludan taýýarlyk görýärler.


1619355ca0f610.jpeg
«Gara altynyň» önümçiligine sementleýjileriň goşandy
16.11.21 - 16:55

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösüşine «Türkmennebit» DK-nyň müdirlikleri saldamly goşant goşýarlar. Şolaryň arasynda «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirligi hojalyk hasaplaşygyndaky edara bolup, işi üznüksiz önümçilik bilen baglydyr.


1619355f6561b2.jpeg
Halypa sarpasy belent
16.11.21 - 16:55

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyzyň ösüşlerinde mynasyp paýy bolan işgärlerdir hünärmenler sanardan kän. Şeýle işgärleriň biri «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň Awtoulaglar kärhanasynyň önümçilik tehniki bölüminiň başlygy Hangeldi Jumageldiýew.


16193563028e97.jpeg
Önüm bolçulygy döredilýär
16.11.21 - 16:56

Ýurdumyzyň nebitgaz pudagyny ösdürmek we milli maksatnamalarymyzy durmuşa geçirmek üçin «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň alymlary we hünärmenleri tarapyndan şertnamalar esasynda her ýylda pudagyň önümçiligi bilen baglanyşykly işleriň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän ylmy-barlag we taslama işleri amala aşyrylýar hem-de netijeleri önümçilige giňden ornaşdyrylýar.


1618a157dc8219.jpeg
Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri: milli we halkara tejribesi
09.11.21 - 16:30

Gaýtadan dikeldilýän çeşmelerden energiýa almagyň adaty işe öwrülip, ýola goýlanyndan bäri köp wagt geçmedik hem bolsa, ol eýýämden sarp edijileriň aglabasy üçin energiýa üpjünçiliginiň ileri tutýan çeşmesine öwrülip, ýokary depginler bilen meşhurlyga eýe bolýar. Dünýä boýunça ösen we ösýän ýurtlarda mese-mälim duýulýan höweslendirişiň we islegiň artyş meýilleriniň utgaşykly sazlaşygy Gün-ýel energetikasynyň adaty energetika bilen üstünlikli bäsdeşligini şertlendirýär.


1618a15c8602c1.jpeg
Uzynadada ýene bir guýy önüm berdi
09.11.21 - 16:31

Ýurdumyzyň uglewodorod serişdeleriniň goruny artdyrmak işine «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň başarjaň işgärleri saldamly goşant goşýarlar. Golaýda baýlyk agtaryjylaryň Uzynada meýdançasynda burawlan gözleg-barlag guýusyndan çig malyň senagat akymy alyndy.


1618a160b56e5e.jpeg
Burawlaýjylaryň ýakyn hemaýatkärleri
09.11.21 - 16:32

«Türkmennebit» DK-nyň «Burnebitgazhyzmat» müdirligi şu ýylyň başyndan bäri «Nebitdag», «Goturdepe», «Körpeje» we «Ekerem» buraw işleri müdirlikleri boýunça müňlerçe metre barabar dag jynslarynyň gazylyp, nebitgazly guýularyň onlarçasynyň senagat taýdan özleşdirilip başlanmagyna aýgytly täsirini ýetirdi. Aslynda, konserniň düzümindäki bu buraw işleri müdirliklerini gazuw, oturtma hem-de ulanyş turbalary bilen öz wagtynda we bökdençsiz üpjün etmek şu kärhananyň hünärmenleriniň çekýän netijeli zähmetine baglydyr.