16177a5fcd52f5.jpeg
Elektrodefolýatoryň şowly tejribesi
26.10.21 - 16:53

Türkmenleriň «Akyl akyldan sowaşyk» diýen pähimi bar. Bu gezek hem şeýle boldy. «Gara altyn» bilen iş salyşýan ussatlar, has takygy, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminiň mugallymlary ekin meýdanynda ösdürilip ýetişdirilen bol pagta hasylyny ýygnamak üçin «ak altyn» ussatlaryna kömege baranlarynda, olar birnäçe meselelere aýratyn üns berdiler.


1616e67f90bf8b.jpeg
Ýylyň belent sepgitleri nazarlanylýar
19.10.21 - 16:38

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň gazçylary «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda dowam edýän şu ýylyň 9 aýyny netijeli jemlediler. Munuň şeýledigine müdirligiň agzybir işçi-hünärmenleriniň welaýatyň ilatyny we edara-kärhanalaryny milli baýlygymyz bolan gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek hem-de daşary bazarlara çykarylýan tebigy gazyň üznüksiz akdyrylmagyny gazanmak ugrunda şu günler durmuşa geçirýän nusgalyk işleriniň mysalynda-da aýdyň göz ýetirmek bolýar.


1616e6841a2566.jpeg
Geologiýa pudagynda alnyp barylýan we meýilleşdirilýän işler
19.10.21 - 16:40

Garaşsyzlyk ýyllarynda «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň geologlary Gahryman Arkadagymyzyň goldawy esasynda ýurduň ýerasty gurluşyny we onuň baýlyklaryny öwrenmekde, mineral çig mal binýadyny döretmekde, ösdürmekde ägirt uly meýilnamalaýyn işleri amala aşyrýarlar. Ýurdumyzyň mineral çig mal serişdeleriniň ýagdaýy hereket edýän senagat kärhanalarynyň geljekde uzak wagtlap we ygtybarly işlemegini hem-de olaryň kuwwatlylygynyň ýokarlandyrylmagyny üpjün edýär.1615be613708dd.jpeg
Gaz geçirijileriň ulanyş möhleti artýar
05.10.21 - 15:43

Döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň esasy pudagy bolan ýurdumyzyň nebitgaz ulgamynyň beýleki önümçilik düzümleri bilen birlikde «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň gazçylary hem Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramçylygyna özleriniň zähmet goşantlaryny goşdular.


1615be68a4f1c3.jpeg
«Kenardaky» döwrebap işler
05.10.21 - 15:45

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy dünýäniň iň kuwwatly desgalarydyr kämil tilsimatlaryna eýe bolmak bilen, ýokary hil ülňülerine laýyk gelýän nebit we nebithimiýa önümlerini taýýarlamakda we ýerleşdirmekde uly sepgitlere eýe bolýar.


16152b85441d38.jpeg
Tagallalary rowaçlyga beslenýär
28.09.21 - 16:38

Işi şowuna, çekýän halal zähmeti tüýs ýerine düşýän adamlaryň ruhlary belent, keýpleri çag bolýar. Olar bitirýän işlerinden çäksiz lezzet, uly kanagatlanma alýarlar. Bu diýýänlerimize «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň edermen baýlyk çykaryjylary hem degişli.


161496dd129d50.jpeg
Ýyllyk meýilnama artygy bilen
21.09.21 - 15:29

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Balkan welaýatyndaky Nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirliginiň hünärmenleri şu günler buýsanç bilen dowam edýän «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny ýokary önümçilik görkezijilerine beslemek üçin has-da gaýratly işleri bitirýärler.


161496e5a51e84.jpeg
Ygtybarly hyzmatdaşlygyň miwesi
21.09.21 - 15:32

Hormatly Prezidentimiz Mary welaýatynda iş sapary bilen bolanda, dünýäde iri gaz ýataklarynyň biri hasaplanylýan «Galkynyş» gaz käninde täze gaz guýularynyň üçüsiniň gurluşygyna badalga berdi. Şu gaz käninde aýratyn çylşyrymly häsiýeti bilen tapawutlanýan täze gaz guýularynyň gurluşygyna girişilmegi «Türkmengaz» döwlet konserniniň iri önümçilik düzümleriniň biri bolan «Marygazçykaryş» müdirliginiň gazçylarynda täze zähmet galkynyşyny döretdi.


1613f65e3b1280.jpeg
Baş baýrama bagyşlanyp geçirilen ylmy-amaly maslahat
14.09.21 - 15:00

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz instituty, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa instituty, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty tarapyndan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesi mynasybetli sanly ulgam arkaly ylmy-amaly maslahat geçirildi.


1613f66234bbca.jpeg
Maksat — möwsüme taýýarlykly barmak
14.09.21 - 00:54

Güýz-gyş pasyllary ilatly ýerleri we önümçilik düzümini tebigy gaz bilen üpjün etmek işi bilen meşgullanýan hünärmenler üçin jogapkärli döwür hasap edilýär. Şol aýlarda ýangyjyň sarp edilişiniň artmagy olaryň hyzmat edýän ulgamynyň sazlaşykly we bökdençsiz işlemegini talap edýär.


16136f194d7733.jpeg
Iri kärhanada işler ilerleýär
07.09.21 - 14:59

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda benzin öndürmekde geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 158,9 göterim ösüş depgini üpjün edildi. Şeýle oňyn görkezijiler beýleki geçginli önümleri öndürmekde-de gazanyldy. Olaryň arasynda dizel ýangyjy, agyr wakuum gazoýly, ýol bitumy hem bar. Munuň özi iri kärhananyň agzybir işgärleriniň Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramyna uly zähmet sowgatlary bilen barmak barada beren sözlerinde abraý bilen tapyljakdyklaryndan habar berýär.


16136f1d24478d.jpeg
Zähmet gadamlary batlanýar
07.09.21 - 15:00

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda barha ösüşleriň täze belentliklerine çykýan eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramçylygyny sowgatly garşylamak ugrundaky asylly maksat ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň edara-kärhanalarynyň her birinde zähmet joşgunyny emele getirdi. «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Mary welaýaty boýunça gurluşyk-gurnaýyş ülşüniň gaz gurluşykçylary hem halkymyzyň baş baýramynyň öň ýanyndaky günlerde her bir iş gününi üstünlikli jemleýärler.


16136f2155887a.jpeg
Göreldeli halypa
07.09.21 - 15:01

«Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Gubadag nebit kärhanasynda indi biregne 20 ýyldan gowrak wagtdan bäri zähmet çekip gelýän Myrat Mätjikow geçen döwürde müşderilere döwrebap hyzmat etmek bilen birlikde, nebit we nebit önümleri bilen işlemekligiň baý iş tejribesini toplady.


1612e0025dbf57.jpeg
Möwsüme taýýarlyk baş wezipe
31.08.21 - 20:10

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylary häzirki döwürde demirgazyk welaýatyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen bir hatarda, gaz desgalaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlamak ugrunda hem depginli işleri alyp barýarlar.