16062fc77be799.jpeg
Önümleriň görnüşleri artdyrylýar
30.03.21 - 17:17

Ýurdumyzda nebiti gaýtadan işleýän senagat kärhanalary Türkmenbaşy we Seýdi şäherlerinde ýerleşýär. Günbatar we Merkezi Türkmenistanda çykarylýan nebit Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda gaýtadan işlenilýär.


16062fd05e4c59.jpeg
Suwuklandyrylan gazdan netijeli peýdalanylýar
30.03.21 - 20:27

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylary welaýatyň medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalarynyň ýaşaýjylaryny we Garagum sährasynyň jümmüşindäki obalaryň ilatyny suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar. Bu ugurda müdirligiň gaz dolduryjy bekediniň işçi-hünärmenleriniň şu günler ýerlerdäki gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary bilen agzybirlikde durmuşa geçirýän derwaýys işleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr.


16062fda70df14.jpeg
Ojakdan gözbaş alyp...
30.03.21 - 20:29

Aňyrsyna-bärsine göz ýetmeýän, uç-gyraksyz Garagum. Onuň asty hem, üsti hem durşuna genji-hazyna. Baryp-ha geçen asyryň 60-njy ýyllarynyň ortalarynda Demirgazyk — Gündogar Garagumda ýerasty baýlygyň — «mawy ýangyjyň» köp mukdardaky gorunyň bardygy anyklanylýar.


1605ad31fbc538.jpeg
Ylmy-tejribe seminary
24.03.21 - 15:50

Milli Liderimiz: «Güýçli döwletde ylym esasy orny eýeleýär, diýmek, biz ylmyň iň täze gazananlary bilen aýakdaş gitmelidiris» diýip bellän pähimli, paýhasly sözlerinden ugur alnyp, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň binasynda internet wideoaragatnaşyk arkaly halkara Nebitçi inženerçilik jemgyýeti (Society of Petroleum Engineers — SPE) bilen «Uly gazly karbonat gatlakly känleri işläp geçmekligiň tejribesi» atly mowzuk bilen ylmy-tejribe seminary geçirildi.


1605ad3871720b.jpeg
Tebigy gazyň çykarylýan we eksport edilýän möçberleri artýar
24.03.21 - 15:52

Nebitiň we tebigy gazyň çykarylýan, gaýtadan işlenilýän we eksport edilýän möçberlerini artdyrmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň öňünde goýan möhüm wezipeleriniň biridir.


1605ad44f1b61d.jpeg
Polipropileniň bahasy rekord derejä ýetdi
24.03.21 - 15:55

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda täze rekord hasaba alyndy. 10-njy martda geçirilen söwdalarda rafiýa sortly polipropileniň 1,5 müň tonnasy eksport üçin satuwa çykaryldy. Ol Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürildi.


1605ad4d4743af.jpeg
Goşmaça nebit almagyň ussatlary
24.03.21 - 15:57

Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny ýylsaýyn täze belentliklere götermekde we ýeriň jümmüşinden alynýan uglewodorod çig mallarynyň möçberlerini artdyrmakda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň nebitgaz çykaryş müdirlikleriniň Balkan welaýatyndaky guýulary düýpli abatlaýyş toparlary netijeli işleri amala aşyrýarlar. Önüm bermesini kemelden ýa-da bütinleý bes eden guýulary düýpli abatlap, täzeden hatara goşmakda bu toparlar geçen ýyl tutuş konsern boýunça üç ýüz müň tonna golaý «gara altynyň» goşmaça çykarylmagyny üpjün etdiler.


16050493013713.jpeg
Gaz desgalarynyň bökdençsiz işlemegi gazanylýar
16.03.21 - 15:59

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň etraplarynda bar bolan gaz hojalyk edaralarynyň işgärleri bagtyýar il-günümizi gymmatly «mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün etmekde «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan şu ýylyň her bir aýyny netijeli jemlemek bilen, häzirki döwürde mart aýynyň işlerini guramaçylykly dowam edýärler.


1605049a251dc1.jpeg
Barlaghana synaglarynyň önümçilikde ornaşdyrylyşy
16.03.21 - 16:01

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yglan eden «Türkmenistanyň nebit gaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasynda» göz öňünde tutulan sepgitlere ýetmek üçin nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wajyp meseleleriniň biri hem tebigy serişdeleriň rejeli we peýdaly ulanylmagyny üpjün etmekdir.


1605049ec24759.jpeg
Yhlasly zähmet — ösüşe medet
16.03.21 - 16:02

Geçýän her gün, her hepde, her aý bizi üstümizdäki ýylyň taryhy wakasyna — Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk senesine barha ýakynlaşdyrýar. Mukaddes baýramy uly üstünlikler, ajaýyp zähmet ýeňişleri bilen şöhratlandyrmak her bir zähmetkeşler köpçüliginiň baş maksadydyr. «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň agzybir işgärleri hem şeýle belent maksada gulluk edip, ýurdumyzyň baýlygyna baýlyk goşmak ugrunda tutanýerli we ýokary başarnykly zähmet çekýärler.


16047037b1792d.jpeg
Maksat — ösüşlere goşant goşmak
09.03.21 - 15:11

Ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak, ýurdumyzyň okgunly ösüşlerine saldamly goşant goşmak ýaly il-ýurt bähbitli işe ruhubelentlik bilen goşant goşýanlaryň arasynda «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Türkmen geologiýa gözleg ekspedisiýasynyň Köýtendag geologiýa gözleg partiýasynyň başarjaň we janypkeş işgärleri hem bar. Olaryň birleşen tagallalary arkaly ýyllar rowaçlyklara, düýpli ösüşlere beslenýär.


1604703e681e85.jpeg
Belent sepgitleri nazarlaýan gazçylar
09.03.21 - 15:13

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň gazçylary hem «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan şu ýyly belent sepgitlere besleýärler. Il-günümiziň mukaddes öý-ojaklarynyň odunyň baky alawlamagy ýaly belent maksatlary ýaran edinen müdirligiň işçi-hünärmenleri şu günler welaýatyň ilatynyň gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün edilmegi bilen bir hatarda, türkmen gazynyň halkara hil derejesinde dünýä bazarynda öz mynasyp ornuny eýelemegi ugrunda hem öwgä mynasyp işleri alyp barýarlar.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa
09.03.21 - 15:15

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


1603dcd2c111e1.jpeg
Gaz geçirijiler uzalýar
02.03.21 - 15:29

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan 2021-nji ýylda döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly senesi belent toý tutumy bilen baýram ediler. Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň, şol sanda ýurdumyzyň nebitgaz ulgamynyň edara-kärhanalarynyň işgärleri-de Watanymyzyň täze taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak bu ýyly belent sepgitler bilen şöhratlandyrmagy asylly maksat edinip, joşgunly zähmet çekýärler.


1603dce44e13ff.jpeg
Nebitgazçy talyp gyzyň üstünligi
02.03.21 - 15:33

Ol bäsleşige watansöýüjilik temasyndan ýazan makalasy bilen gatnaşdy. Onuň hormatly Prezidentimiziň «Döwlet guşy» romanynda türkmen tebigatyny, aýratyn hem Garagum sährasyny çeper suratlandyryşy baradaky pikirleri okyjyny özüne çekýär.