Gurbanguly Berdimuhamedow: YHG-nyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Türkmenistan energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi görýär

10:11 30.11.2021 745

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3445/original-161a47a0c18415.jpeg

YHG-nyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Türkmenistan energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi görýär. Bu barada Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow YHG-nyň 15-nji sammitinde eden çykyşynda belledi.

Türkmen Lideri şeýle hem häzirki wagtda hyzmatdaşlygyň bu ugurlarynyň global ykdysady ösüşiň kesgitleýji dessurlary hökmünde çykyş edýändigini belläp geçdi.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti bu ugurda alnyp barylýan bilelikdäki tagalalaryň utgaşdyrylmagynyň möhümdigini beýan etdi we Türkmenistan-Owganystan-Pakistan ugry boýunça elektrik geçirijisiniň gurluşygynyň tapgyrlaýyn durmuşa geçirilmegi hem-de Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirjisiniň gurluşygynyň alnyp barylmagy bilen bagly mysallary getirdi.

Türkmenistanyň Gündogar-Günbatar we Günorta-Demirgazyk ugurlary boýunça ulag-üstaşyr geçelgeleriniň işjeňleşdirilmegine aýratyn üns berýändigi nygtaldy. Hususan-da, Özbegistan-Türkmenistan-Eýran-Oman hem-de Owganystan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Türkiýe ulag geçelgeleriniň döredilmegi barada gürrüň edilýär.

Bu babatda Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa, Ýakyn Gündogar, Aziýa- Ýuwaş ummany sebitleriniň ýurtlaryna çykmak arkaly, Hazar deňzi we Gara deňzi sebitleriniň arasynda ulag-üstaşyr geçelgelerini has hem işjeňleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň öz içinde hem durmuş-ykdysady we logistiki ähmiýetli desgalaryň ulanylmagy bilen bagly meseleleriň öwrenilmegini teklip etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti bu hereketleriň amala aşyrylmagyna Owganystanyň gatnaşmagynyň hem wajypdygyny belledi. Şeýlelikde, bu ýurt ykdysady hyzmatdaşlygyň aýrylmaz gymmatly gatnaşyjy düzümine öwrülýändir.

Türkmenistanyň Baştutany: “Biz bu ugurda Owganystan üçin strategiki mükinçilikleriň bardygyny, onuň sebit we global ähmiýetli hereketlerdäki ornuny, owgan topragynda parahatçylygyň, ylalaşygyň we ösüşiň gazanylmagynyň möhüm şertleriň biri bolup durýandygyny görýäris” diýip nygtady.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.