Habarlar
1609e863edacea.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň maýa goýum özüne çekijiligi — Forumyň üns merkezinde
14.05.21 - 21:34

Aşgabatda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça iki günlük halkara forum öz işini tamamlady. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyllygyna we Aşgabadyň 140 ýyllygyna beslenýän şu ýylda energetika pudagynda halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga we ösdürmäge gönükdirilen ýöriteleşdirilen forum diňe bir däp bolan görnüşde däl, eýsem, dünýäniň onlarça ýurtlary bilen teleköpri görnüşinde hem geçirildi.


1609e43d4577f8.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministrini Türkmenistana sapar bilen gelmäge çagyrdy
14.05.21 - 21:32

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministri Ýosihide Sugany Lebap welaýatynda Ýaponiýanyň “Sumitomo Сorporation” kompaniýasynyň gatnaşmagynda gurulýan gazturbinaly elektrik bekediniň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin awgust aýynyň ahyrynda Türkmenistana gelmäge çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti bilen Ýaponiýanyň Premýer-ministriniň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşlikda aýdyldy.


1609e44ceaf1b9.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we SOCAR kompaniýasynyň ýolbaşçysy «Dostluk» ýatagyny özleşdirmek boýunça taslamany maslahatlaşdylar
14.05.21 - 21:35

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça halkara foruma gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet nebit kompaniýasynyň (SOCAR) ýolbaşçysy Rownag Abdullaýew bilen geçiren duşuşygynda ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy.


1609e440f58e32.jpeg
Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleri bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdylar
14.05.21 - 21:36

Penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.


1609bde49d8c82.jpeg
Maýa goýum forumynyň birinji güni tamamlandy
14.05.21 - 14:31

Çärşenbe güni, 12-nji maýda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum geçirildi.


1609b5589b6108.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma gatnaşyjylara
12.05.21 - 09:35

Sizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň we gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň uly dabaralar bilen bellenilýän ýyly bolan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda paýtagtymyzda geçirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy­ň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.


1609b80d76846c.jpeg
Aşgabatda Halkara nebitgaz maýa goýum forumy öz işine başlady
12.05.21 - 14:31

Şu gün irden Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp, ýurdumyzyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumy öz işine başlady.


1609a0168b3dc5.jpeg
Dört aýyň jemlerine garaldy
11.05.21 - 09:00

Düýn Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda wideomaslahat görnüşinde «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-aprel aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


1609a35e9ee545.jpeg
Haldor Topsоe — Halkara nebitgaz maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri
11.05.21 - 17:07

Daniýanyň Haldor Topsoe kompaniýasy 12-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek ýurduň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumynyň bürünç hemaýatkäri bolar.


1609a366c70eda.png
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Halkara maýa goýum forumy 12-nji maýda başlanar
11.05.21 - 17:10

Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň öz işine başlamagyna bir günden az wagt galdy. Forum 12-nji maýda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda geçiriler.


16098dc009553a.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
11.05.21 - 17:05

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy.


16098d714381eb.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň ösüşiniň şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary boýunça netijeleri maslahatlaşyldy
11.05.21 - 17:08

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň anna güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Hökümet mejlisiniň barşynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri maslahatlaşyldy.


16094cc2a436b8.jpeg
Türkmenistanyň we HHR-iň Liderleri telefon arkaly hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar
10.05.21 - 10:47

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1609391a485ad7.jpeg
Awstriýanyň ýokary okuw mekdebi HNGU-nyň talyplaryna talyp haklaryny hödürleýär
06.05.21 - 17:39

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň hem-de Awstriýanyň Leoben dag uniwersitetiniň rektorlary iki ýokary okuw mekdepleriniň arasynda 2020-nji ýylda gol çekilen Özara düşünişmek hakynda Ähtnama laýyklykda, ýokary okuw mekdepleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça onlaýn gepleşikleri geçirdiler.


1609391387561c.jpeg
Yslamabat TOPH taslamasyny tiz wagtda durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýär - HBS
10.05.21 - 10:48

Pakistanyň öňdebaryjy habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, Pakistan Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisini gurmak taslamasynyň gysga wagtda durmuşa geçirilmegine gyzyklanma bildirýär.