Habarlar RSS
16618e951e497f.jpg
EKSPO-2025 Bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň Milli gününiň geçiriljek senesi belli boldy
12.04.24 - 15:02

Osakadaky EKSPO-2025 sergisinde Türkmenistanyň Milli güni 14-nji aprelde, ýagny Bütindünýä sergisiniň açylyşynyň ertesi güni geçiriler.


16618e9b268d39.jpg
Türkmen telekeçileri TEIF 2024-e gatnaşmaga taýýarlyk görýärler
12.04.24 - 15:02

2024-nji ýylyň 24-25-nji aprelinde Parižde geçiriljek Türkmenistanyň energetika pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma taýýarlyk işleri tamamlanyp barýar.


166177fd410459.jpg
Energiýany tygşytlamak we netijeli peýdalanmak hakynda Kanun kabul edildi
11.04.24 - 20:17

Türkmenistanda “Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda” Kanun güýje girdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow tarapyndan gol çekilen resminama ýurdumyzyň merkezi neşirlerinden çap edildi.


16617800e2ba24.jpg
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy we Türkiýäniň Prezidenti döwletara gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar
11.04.24 - 20:17

10-njy aprelde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde döwletara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar diýip, TDH habar berýär.


16614fa1e5e2f0.jpg
Türkmenistan KazanForum 2024 forumyna gatnaşmaga taýýarlyk görýär
09.04.24 - 17:05

Türkmenistan “Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum 2024” Halkara ykdysady forumyna gatnaşmagy meýilleşdirýär. Şu ýyl forum 14-19-njy maýda Kazanda geçiriler.


16614fa7f31184.webp
Türkmenistanyň Prezidenti Oraza baýramyny bellemek hakynda Permana gol çekdi
09.04.24 - 17:03

10-njy aprel Türkmenistanda milli baýram – Oraza baýramy mynasybetli dynç güni bolar. “Oraza baýramyny bellemek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Permany merkezi neşirlerde çap edildi.


16614d5de6469c.jpg
Wagyz-nesihat duşuşygynda
09.04.24 - 10:45

«Türkmengaz» DK-nyň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijiligine bagyşlanan wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa nebitgaz toplumynyň we beýleki ulgamlaryň birleşikleriniň, müdirlikleriniň, edara-kärhanalarynyň hünärmenleri, bilim işgärleri gatnaşdy. Bu çäre Gündogaryň beýik akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy bellenilýän «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyny has-da dabaralandyrdy.


166142bf135ec3.jpg
Nebitgaz toplumynda şu ýylyň birinji çärýeginiň jemlerine garaldy
08.04.24 - 22:40

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň geçen üç aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 6-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap sanly ulgam arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de bu ugurda işleri has-da ilerletmegiň anyk ýollary kesgitlenildi.


16613c67ca4e16.jpg
Hökümet mejlisinde ýangyç-energetika toplumynyň 2024-nji ýylyň üç aýynyň netijelerine garaldy
09.04.24 - 08:57

6-njy aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda wise-premýerleriň hasabatlary diňlenildi we şu ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi.


16613c6da1da5d.jpg
Birinji çärýegiň netijeleri boýunça Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi 6,3 göterim boldy
09.04.24 - 08:58

Ýurdumyzda şu ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetirilen işleriň netijeleri kabul edilen maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini görkezýär. Hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüşi 6,3 göterim derejede durnukly saklanyp gelýär. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow 6-njy aprelde geçiren Hökümet mejlisinde habar berdi.


1661147ebd6868.jpg
Nebitgaz toplumynda hormatly Prezidentimiziň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
06.04.24 - 18:02

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda hormatly Prezidentimiziň «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Ýokary derejede guramaçylykly geçirilen tanyşdyrylyş dabarasyna nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary, işgärleri, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky HNGU-nyň mugallymlary we talyplary gatnaşdy.


166111cbf63c5c.jpg
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy we Täjigistanyň Premýer-ministri hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar
06.04.24 - 18:03

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Täjigistana resmi saparynyň çäklerinde 5-nji aprelde Täjigistanyň Premýer-ministri Kohir Rasulzoda bilen duşuşdy diýip, TDH habar berýär.


1660f9b5143704.jpg
Türkmen-täjik işewürler forumynda söwda, ýangyç-energetika, ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy
05.04.24 - 14:19

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň Täjigistana resmi saparynyň çäklerinde Duşenbede geçirilen işewürlik maslahatynyň barşynda söwda, ýangyç-energetika, ulag, oba hojalygy ulgamlarynda türkmen-täjik hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


1660f9bb15fde2.jpg
Serdar Berdimuhamedow we “Türkmenistan-ABŞ” Işewürlik geňeşiniň ýolbaşçysy hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny maslahatlaşdylar
05.04.24 - 14:19

Türkmenistan ABŞ-nyň kompaniýalary bilen netijeli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegini goldaýar we işewürler geňeşiniň anyk tekliplerine garamaga taýýar. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow 4-nji aprelde “Türkmenistan — ABŞ” işewürler geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuart bilen geçiren duşuşygynda belledi diýip, TDH habar berýär.


1660f9b83e7902.jpg
Türkmenistan Täjigistana ýangyç-energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi teklip etdi
05.04.24 - 14:18

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Özbegistanyň üstünden Täjigistana türkmen elektrik energiýasyny hem-de tebigy gazyny ibermek we nebit önümleriniň eksportyny artdyrmak barada teklip etdi diýip, TDH habar berýär.