Habarlar RSS
1656831509a246.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti we HHR-IŇ Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri döwletara gatnaşyklarynyň netijeli ösüşini bellediler
30.11.23 - 16:51

Prezident Serdar Berdimuhamedow Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň altynjy mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň Syýasy býurosynyň hemişelik komitetiniň agzasy, HHR-iň Döwlet Geňeşiniň Premýeriniň birinji orunbasary Din Sýuesýany kabul etdi diýip, TDH habar berýär.


16568318dcbd85.jpg
Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý Hökümetara komitetiniň mejlisinde energetika we ulag hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda agzaldy
30.11.23 - 16:50

Energetika we ulag ulgamlary çarşenbe güni Aşgabatda geçirilen hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý Hökümetara komitetiniň 6-njy mejlisinde özara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda bellenildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär.


1656735e159966.jpg
Halkara giňişliginde ykdysady hyzmatdaşlygyň gerimi giňeýär
29.11.23 - 18:00

Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy, iri taslamalary amala aşyrmak döwletiň üns merkezinde durýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň iri halkara forumlarynda, ýokary derejeli duşuşyklarda, hökümetara toparlarynyň mejlislerinde edýän çykyşlary, olaryň çäklerinde gol çekilýän resminamalar we ylalaşyklar munuň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Bu wakalaryň hemmesi ýurdumyzyň we daşary döwletleriň habar beriş serişdelerinde öz beýanyny tapýar. Şu ýylyň noýabrynyň başyndan bäri bolup geçen şeýle wakalary ýatlap geçmegi makul bildik.


16566de26a46a0.jpg
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň mejlisinde nebitgaz we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde ylalaşyk gazanyldy
29.11.23 - 20:28

28-nji noýabrda Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16566d77b69043.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdy
29.11.23 - 20:27

Prezident Serdar Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň 7-nji mejlisine gatnaşmak üçin Hökümet wekiliýetine ýolbaşçylyk edip ýurdumyza gelen Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowy kabul etdi diýip, TDH habar berýär.


16565ce6526e4e.jpg
TDHÇMB-niň söwdalarynda ýangyç mazudy daşary ýurt puluna satyn alnan harytlaryň özenini düzdi
28.11.23 - 16:27

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 29-sy hasaba alyndy.


165658539c354c.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň Prezidentiniň Ýörite wekili bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde ekologiýa meselesini maslahatlaşdy
28.11.23 - 14:04

Prezident Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentiniň howanyň üýtgemegi meseleleri boýunça Ýörite wekili Jon Kerri bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde Dubaýda geçiriljek howa meseleleri boýunça “COP-28” maslahatyna taýýarlyk görmek meselelerini maslahatlaşdy diýip, TDH habar berýär.


165643914bd33a.jpg
COP-28 maslahatynda Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşulýandygyny yglan eder
27.11.23 - 14:18

30-njy noýabrdan 12-nji dekabr aralygynda BAE-de Dubaýda geçiriljek BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatynda (СOP-28) Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşulýandygyny yglan eder.


1656434eb29a79.jpg
Prezident: «Türkmengaz» DK-nyň desgalaryny döwrebaplaşdyrmak maksady bilen halkara hyzmatdaşlygyny mundan beýläk hem giňeltmeli
27.11.23 - 14:16

Geçen anna güni, 24-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça ileri tutulýan wezipeler, başga-da birnäçe meseleler girizildi.


16564367dbdb91.jpg
Türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň mejlisinde nebitgaz, ulag we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşylar
27.11.23 - 14:17

29-njy noýabrda Aşgabatda geçiriljek Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň 6-njy mejlisinde nebitgaz, ulag, oba hojalygy we beýleki ugurlarda döwletara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meseleleriara alnyp maslahatlaşylar.


165606ee0dab9c.jpg
Uzynada käniniň täze guýularyndan gaz kondensatynyň senagat akymy alyndy
24.11.23 - 16:34

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň zähmet toparlary ýurdumyzyň şanly wakalaryna — Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllygyna we Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününe zähmet ýeňişleri bilen barýarlar.


1655f00b9a7c94.jpg
Goturdepe käninde nebitiň çykarylyşy artýar
23.11.23 - 19:56

Türkmenistanyň gadymy nebit känleriniň biri bolan Goturdepe käninde şu ýylyň geçen on aýynda «gara altynyň» 895 müň tonnadan gowragy çykaryldy. Bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 6,5 müň tonna artykdyr. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.


1655eff4f05f2d.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz ulgamynda Malaýziýa bilen üstünlikli hyzmatdaşlygy belledi
23.11.23 - 19:55

Çarşenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow Malaýziýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mohd Suhaimi bin Ahmad Tajuddini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy diýip, TDH habar berýär.


1655dd2503a1f2.jpg
«Nebitgazdüýpliabatlaýyş» tresti 430-dan gowrak nebit guýusynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirdi
22.11.23 - 15:06

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň hünärmenleri şu ýylyň geçen döwründe 436 sany nebitgaz guýusyny düýpli abatladylar. Bu meýilnamada göz öňünde tutulandakydan 70 guýy köpdür. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.


1655dfdc2785f1.jpg
Türkmenistan içerki bazary nebit önümleri bilen doly üpjün edýär we olary daşary ýurtlara iberýär
22.11.23 - 18:12

"Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna" laýyklykda, ýurduň içerki bazaryny nebit önümleri bilen üpjün etmek, şeýle hem olary daşary ýurtlara ugratmak üçin öndürilýän nebit we gazhimiýa önümleriniň mukdaryny artdyrmak hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň kesgitlän esasy wezipeleriniň biri bolup durýar.