Habarlar RSS
1669bbacc98d7d.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti suwuklandyrylan gazy saklaýan we ýükläp iberýän desgalaryň kuwwatyny artdyrmagy tabşyrdy
20.07.24 - 22:18

19-njy iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe meselelere garaldy. Onuň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow “Türkmennebit” döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň suwuklandyrylan gazy saklaýan we ýükläp iberýän desgalarynyň kuwwatyny artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.


1669b69eeec9a3.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi
20.07.24 - 22:17

19-njy iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe meselelere garaldy diýip, TDH habar berýär.


1669939639209e.jpg
“Türkmengaz” DK-nyň “Nesil” çagalar sagaldyş merkezinde fijital sport boýunça ýaryşlar geçirildi
19.07.24 - 10:02

“Türkmengaz” döwlet konserniniň “Nesil” çagalar sagaldyş-dynç alyş merkeziniň binýadynda Gökderede ýerleşýän çagalar sagaldyş merkezleriniň arasynda sportuň däp bolan adaty we sanly görnüşlerini özünde jemleýän ýaryşlar geçirildi.


1669939092c0bc.jpg
“Zangilan” tankeri Türkmenistandan nebitiň ilkinji tapgyryny Azerbaýjana ýetirdi
19.07.24 - 10:01

“Zangilan” tankeri Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň Alaja portundan türkmen nebitiniň ilkinji tapgyryny Azerbaýjanyň Sangaçal terminalyna eltip, ilkinji gatnawyny amala aşyrdy diýip, ASCO kompaniýasynyň Metbugat gullugy habar berýär.


16698d13426f26.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
18.07.24 - 13:24

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Nurlan Nogaýewi kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. Bu barada TDH habar berýär.


166975a0cde971.jpg
ÝHHG-niň Aşgabatda geçirilen seminarynda metan zyňyndylaryny azaltmagy kadalaşdyrmak meseleleri maslahatlaşyldy
17.07.24 - 14:40

2024-nji ýylyň 16-njy iýulynda Aşgabatda ÝHHG-niň Merkezi tarapyndan gurnalan iki günlük seminara döwletimiz tarapyndan «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, Daşky gurşawy goramak ministrliginiň we beýleki gyzyklanma bildirýän edaralaryň ýigrimi bäş wekili gatnaşdy we olar parnik gazlarynyň, şol sanda metanyň zyňyndylaryny azaltmak boýunça hereket edýän kanunlar bilen tanyşdylar.


1669764caa4714.jpg
OGT 2024 29-njy Halkara maslahatyna we sergisine gatnaşyjylary bellige almak başlandy
17.07.24 - 14:38

“Türkmenistanyň nebiti we gazy” atly 29-njy Halkara maslahatyna we sergisine (OGT 2024) gatnaşyjylary bellige almak başlandy, forum 2024-nji ýylyň 23-25-nji oktýabrynda Aşgabatda geçiriler. Bu giň gerimli çäräni «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri hem-de Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilelikde guraýarlar.


166953a042520f.jpg
Nebitgaz toplumynda ýylyň alty aýynyň jemlerine garaldy
16.07.24 - 09:10

15-nji iýulda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň geçen alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


166938f447dc0d.jpg
Türkmenistanda 2024-nji ýylyň başyndan bäri pudaklaryň işiniň netijeleri jemlenildi
14.07.24 - 19:15

12-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ykdysadyýetiň pudaklarynda şu ýylyň geçen alty aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meselelere seredilip, şu ýylyň ikinji ýarymynda öňde duran wezipeler kesgitlenildi. Bu barada TDH habar berdi.


1668fec434aa53.jpg
Ýurdumyzda sagdyn durmuş dabaralanýar
12.07.24 - 09:05

Geçen hepdede «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda sagdyn durmuş ýörelgeleri, ýol hereketiniň howpsuzlygy, hukuk medeniýeti bilen bagly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa «Türkmengaz» DK-nyň «Nebit-gaz» gazetiniň, Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň, «Taslama işleri», «Işçi iýmiti üpjünçiligi we hyzmatlar», Nebitgaz toplumynyň senagat desgalarynyň maýa goýum we tehnologik taslamalaryny döwlet seljeriş müdirlikleriniň işgärleri gatnaşdy.


1668f9d566355e.jpg
«Galkynyşda» ýene-de bir guýy önüm berdi
11.07.24 - 13:52

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdysadyýetimiziň esasy pudagy bolan nebitgaz ulgamy özgerýär. «Mawy ýangyjyň» gorlary boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän ýurdumyzda tebigy gazy diwersifikasiýa ýoly bilen daşarky bazarlara çykarmakda möhüm ähmiýetli taslamalar durmuşa geçirilýär. Tebigy gazynyň möçberi boýunça dünýäde belli bolan «Galkynyş» gaz käni bu gün «mawy ýangyjyň» iň ygtybarly çeşmesi bolup hyzmat edýär.


1668e1bde4a9f0.jpg
Merkezi Aziýadaky iň iri nebitgaz sergisi öňdebaryjy hünärmenleri birleşdirer
10.07.24 - 10:28

Şu ýylyň 26-28-nji awgustynda Kazan şäherinde Merkezi Aziýada nebitgazhimiýa senagatynyň iň uly sergisi geçiriler we ol Russiýanyň we sebitiň ýurtlarynyň öňdebaryjy hünärmenlerini birleşdirer. Sergä gatnaşyjylaryň arasynda nebit korporasiýalary we paýdarlar jemgyýetleri, gaz we nebit enjamlaryny öndürijiler we üpjün edijiler, nebit-gaz önümçiligi bilen meşgullanýan kärhanalar, geologiki gözleg kompaniýalary bar.


1668bfcd4af103.jpg
Şaşka bäsleşigi
09.07.24 - 09:10

Aklar başlaýar we utýar


1668b8d2b6e630.jpg
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 85 million 547 müň dollaryndan gowrak boldy
08.07.24 - 11:54

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1668940b84166a.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlaryň gurnalmagynyň wajypdygyny belledi
06.07.24 - 22:58

5-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe wajyp meselelere garaldy, - diýip, TDH habar berýär.