Habarlar
16041fdc6cc5b2.jpeg
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy — 2020-nji ýyl
06.03.21 - 18:11

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzy innowasion esasda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, onuň eksport mümkinçiliklerini gi­ňeltmek babatda kabul eden maksatnamalarynda milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň biri bolan nebitgaz senagatyna uly orun berilýär.


16041d1881d38d.jpeg
Prezident: Türkmenistan YHG ýurtlarynyň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin şertleri döretmegi meýilleşdirýär
06.03.21 - 18:12

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 4-nji martynda Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň çakylygy boýunça Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (EKO) göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen XIV sammitiniň işine gatnaşdy. Sammitiň barşynda YHG başlyklyk etmeklik Türkiýeden Türkmenistana geçirildi.


1604087e5143ad.jpeg
Türkmenistan ýanwar-fewral aýlarynda Russiýanyň çäginden 320 müň tonnadan gowrak nebiti üstaşyr geçirdi
04.03.21 - 18:37

Türkmenistan 2021-nji ýylyň ýanwar-fewral aýynda Russiýa Federasiýasynyň çäginden 320 müň 460 tonna nebiti üstaşyr geçirdi. Bu barada Russiýanyň ýangyç-energetika toplumynyň Merkezi dispetçer gullugynyň maglumatlaryna salgylanyp, Interfaks agentligi habar berdi.


1603f64e910f16.jpeg
«Dagajyk» ýatagyndan nebitiň senagat akymy alyndy
04.03.21 - 09:04

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli Maksatnamasyna» laýyklykda, nebitçileriň hem-de gazçylaryň öňünde ony durmuşy geçirmek bilen bagly birnäçe anyk wezipeleri kesgitledi.


1603f2741f2121.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagatynyň düýni we şu güni
04.03.21 - 09:05

Elli bäş ýyl mundan öň, 1966-njy ýylda Üňüz aňyrsyndaky Garagumuň demirgazyk böleginiň çäklerinde ýerleşen Ojak gaz kondensatly känini senagat taýdan özleşdirmek işleri başlandy. Ol De­mir­gazyk — Gün­do­gar Türkmenistanyň çäklerinde üsti açylan ilkinji tebigy gazly ýatakdyr.


1603dcd2c111e1.jpeg
Gaz geçirijiler uzalýar
02.03.21 - 10:29

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan 2021-nji ýylda döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly senesi belent toý tutumy bilen baýram ediler. Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň, şol sanda ýurdumyzyň nebitgaz ulgamynyň edara-kärhanalarynyň işgärleri-de Watanymyzyň täze taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak bu ýyly belent sepgitler bilen şöhratlandyrmagy asylly maksat edinip, joşgunly zähmet çekýärler.


1603dce44e13ff.jpeg
Nebitgazçy talyp gyzyň üstünligi
02.03.21 - 10:33

Ol bäsleşige watansöýüjilik temasyndan ýazan makalasy bilen gatnaşdy. Onuň hormatly Prezidentimiziň «Döwlet guşy» romanynda türkmen tebigatyny, aýratyn hem Garagum sährasyny çeper suratlandyryşy baradaky pikirleri okyjyny özüne çekýär.


1603e1d0c1993b.jpeg
«Gamyşlyjanebit» NGÇM: «gara altyny» bellenilen meýilnamadan artyk çykarýar
02.03.21 - 21:44

«Türkmennebit» DK-nyň «Gamyşlyjanebit» nebitgazçykaryş müdirliginiň işgärleri «Türkmenistan — Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän şu ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen dabaralandyrýarlar.


1603e1c914581b.jpeg
«Türkmennebit» DK-nyň «Ekerem» BIM: önümçilik meýilnamasy 2,7 esse artyk ýerine ýetirildi
02.03.21 - 21:45

«Türkmennebit» DK-nyň «Ekerem» buraw işleri müdirliginiň burawçylary hazarýaka ýataklarynda gözleg-buraw işlerini ýokary depginlerde alyp barýarlar.


1603c807cb7f60.jpeg
Türkmenistan YHG başlyklyk etmeginiň Konsepsiýasyny taýýarlady
02.03.21 - 16:13

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 2021-nji ýylyň 4-nji martynda Türkiýe Respublikasynyň guramagynda wideoaragatnaşyk arkaly geçiriljek ýokary derejeli 14-nji mejlisine türkmen tarapynyň gatnaşmagy bilen baglanyşykly taýýarlyk işleri barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde döwlet Baştutanyna habar berdi.


1603c7f08ea7e4.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: nebitgaz toplumynyň netijeliligini ýokarlandyrmak şu günüň wajyp wezipesi bolup durýar
02.03.21 - 22:02

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Hökümet mejlisinde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan wezipeleri maslahatlaşyldy. Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow ýangyç-energetika toplumynyň düzümleýin edaralaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de nebitiň çykarylýan mukdaryny artdyrmak boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.


16038954cea657.jpeg
«Türkmennebit» DK buraw işleriniň gerimini giňeldýär
26.02.21 - 16:45

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Goturdepe» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri şu ýylyň başyndan bäri, uglewodorod serişdelerine baý ýataklarda buraw işlerini geçirmek boýunça ýokary görkezijileri gazanýarlar.


1603894d205d5d.jpeg
TNGIZT-de kerosiniň önümçiligi artdyrylýar
26.02.21 - 16:47

2021-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda 34 müň 857 tonna ýangyç kerosini öndürildi. Munuň özi önümçilik meýilnamasynyň üstünlikli ýerine ýetirilendigine şaýatlyk edýär.


16034a797949b8.jpeg
Kärhananyň eksport önümleri
25.02.21 - 17:56

Golaýda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda daşary ýurtly sarp edijilere dürli görnüşli nebit önümleriniň nobatdaky tapgyry ugradyldy. Şeýle buýsandyryjy waka bu iri senagat kärhanasynda ýokary hilli önümleri eksport etmek işiniň sazlaşykly ýola goýulýandygyndan habar berýär. Geçen ýyly üstünlikli jemlän nebiti gaýtadan işleýjiler «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny hem uly zähmet üstünliklerine beslemek ugrunda tutanýerli zähmet çekýärler.


1603893f350c05.png
ABŞ Merkezi Aziýa ýurtlary üçin täze energetika maksatnamasyny ýola goýýar
27.02.21 - 19:29

ABŞ-nyň Hökümeti penşenbe güni Halkara ösüş agentliginiň (USAID) üsti bilen «USAID Merkezi Aziýanyň energetikasy» täze bäş ýyllyk energetika maksatnamasyny işe girizdi, diýip Interfaks-Gazagystan ABŞ-nyň Gazagystandaky ilçihanasyna salgylanyp habar berdi.