Habarlar RSS
162f1e05a9ff56.jpeg
Türkmenbaşyda ulag boýunça maslahata gatnaşyjylar mälim boldy
09.08.22 - 15:32

30-dan gowrak döwletleriň wekiliýetleri, şeýle hem 30-dan gowrak halkara we ýöriteleşdirilen guramalaryň wekilleri 15-16-njy awgustda Türkmenbaşy şäherinde geçiriljek Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulag boýunça maslahatyna gatnaşýandyklaryny tassykladylar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


162f10dbbd1aaf.jpeg
Garabogaz — ýurdumyzyň himiýa hazynasy
08.08.22 - 18:33

Şu gün zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň düýbüni tutmak dabarasy boldy. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň şanly wakasy Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasyny amala aşyrmak babatda hem, täze taryhy döwürde ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmek babatynda hem örän ähmiýetlidir.


162f0a433a01ce.jpeg
Birža söwdalarynda Türkiýä we Owganystana awtobenzin hem-de dizel ýangyjy satyldy
08.08.22 - 20:08

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy.


162f0af9326ae4.jpeg
Türkmen paýtagtynda Halkara sergi we ylmy maslahat geçirildi
08.08.22 - 20:09

6-7-nji awgustda Aşgabatda «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy — 2022» atly halkara sergi we onuň çäklerinde «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi» atly maslahat geçirildi. Bu ähmiýetli çäreler ýurdumyzyň ugurdaş ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde guraldy.


162ecc1da1b268.jpeg
Aşgabatda «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty we energetikasy» atly Halkara forum geçiriler
05.08.22 - 18:53

6-7-nji awgustda Aşgabatda «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty we energetikasy – 2022» atly Halkara sergisi we maslahaty geçiriler. Forum gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň gününe bagyşlanýar.


162eb79675102c.jpeg
OPEC+ ýurtlary sentýabrda nebit çykarmagyň çägini günde 100 müň barrele çenli artdyrmagy karar berdiler
05.08.22 - 09:13

OPEC+ ministrleri sentýabrda nebit çykarmagyň çägini günde 100 müň barrele çenli artdyrmagy karar berdiler diýip, çarşenbe güni Interfaks wekiliýetleriň birindäki çeşmesine salgylanyp habar berdi.


162ea1cbc46ac2.jpeg
Türkmenistan we Aýlagdaky Arap Döwletleriniň Hyzmatdaşlyk Geňeşi bilen hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama gol çekdiler
04.08.22 - 09:24

Wise-premýer, Daşary işler ministri R.Meredow bilen Aýlagdaky Arap Döwletleriniň Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň Baş sekretary Naýef Falah Mubarak Al-Hajrafyň arasynda geçirilen duşuşygyň barşynda Türkmenistan bilen Aýlagdaky Arap Döwletleriniň Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň gatnaşyklaryny mundan beýläk hem ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, türkmen daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


162ea1831ee448.jpeg
Şerepli ýatagynda tebigy gazyň senagat akymy alyndy
04.08.22 - 10:18

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary Mary welaýatynyň çäginde konsern tarapyndan işlenip düzülen meýilnama laýyklykda, birbada üç sany täze gaz ýatagynda giň gerimli buraw işlerini amala aşyrýarlar. Geologlar tarapyndan geçirilen buraw işleriniň netijesinde Şerepli gaz ýatagyndan № 01 ulanyş-bahalandyryş guýusyndan tebigy gazyň senagat akymy alyndy.


162ea162cb7b86.jpeg
«Günorta gaz geçelgesi» gaz geçirijisini doldurmak üçin türkmen gazy gerek — bilermen
04.08.22 - 10:59

«Günorta gaz geçelgesini» diňe azerbaýjan gazy bilen doldurmak örän kyn, onuň üstüne Türkmenistanyň hem gazy gerek. Bu barada Energetika barlaglarynyň Oksford institutynyň uly ylmy işgäri Julian Bouden belledi diýip, Trend agentligi habar berýär.


162e8c606011ad.jpeg
TDHÇMB-niň söwdalarynda nebiti gaýtadan işleýän zawodlaryň önümleri ýerlenildi
02.08.22 - 18:25

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.


162e8c6614ee41.jpeg
Türkmenistanyň känlerinde milli maýa goýumlary özleşdirmek işleri depginli dowam edýär
02.08.22 - 18:26

Geçen anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow nebitgaz toplumy tarapyndan nebitiň we tebigy gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak hem-de ýakyn ýyllarda milli maýa goýumlary öz wagtynda özleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler hakynda hasabat berdi.


162e7a34a02e3a.jpeg
OPEC-iň täze baş sekretary 1-nji awgustdan wezipesine girişýär
01.08.22 - 19:35

OPEC-iň täze baş sekretary — Kuweýtiň wekili Haýsam al-Gaýs 1-nji awgustdan wezipesine girişýär.


162e77c3837c2a.jpeg
Türkmenistan EURO-5 we EURO-6 ülňülerine laýyk gelýän A-98 awtobenzinini eksport edip başlady
01.08.22 - 19:36

Türkmenistan EURO-5 we EURO-6 ülňülerine laýyk gelýän A-98 awtobenzinini eksport edip başlady, onuň ilkinji tapgyry BAE-den we Owganystandan gelen işewürlere satyldy.


162e39d5a1ef18.jpeg
Türkmenistanyň we HHR-niň diplomatlary ulag, energetika we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar
30.07.22 - 10:18

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Sýan Naýçeniň arasynda geçirilen duşuşykda taraplar ähli ugurlar boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösüş depginini kanagatlanma bilen belläp, syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlarda hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


162e2374bcede7.png
Türkmenistan Owganystanyň dikeldilmegine gyzyklanma bildirýär - DIM
28.07.22 - 15:03

Türkmenistan Owganystanyň täzeden dikeldilmegine, dünýä ykdysady gatnaşyklaryna goşulmagyna we infrastrukturasynyň ösüşine gyzyklanma bildirýär. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew Daşkentde “Owganystan: howpsuzlyk we ykdysady ösüş” atly halkara maslahatda eden çykyşynda belledi diýip, türkmen daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.