Habarlar RSS

163dcbc6b4b57b.jpeg
BP-niň Hazar sebitindäki meýilnamalary türkmen gazynyň Ýewropa eksportynyň geljegini berkider
03.02.23 - 19:33

Ýakynda BP kompaniýasy Hazar sebitinde hereket edýän nebit we gaz känlerinde geljek işläp taýýarlamalary babatda iki sany metbugat beýanyny çap etdi. Turkmen Forum kompaniýasynyň bilermenleriniň pikirine grä, bu meýilnamalar Türkmenistandan Ýewropa tarap tebigy gazyň eksportyny guramak üçin mümkinçilikleri berkider.


163dcb02219d6f.png
Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumyna maýa goýumlary çekmek boýunça Dubaýda Halkara roud-şou üçin hasaba almaklyk açyldy
03.02.23 - 19:35

«Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şou» üçin hasaba almaklyk açyldy diýip, 26-27-nji aprelde Dubaýda geçiriljek çäräniň guramaçylary habar berdiler. Forumy gurnaýjylaryň hatarynda «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri, şeýle hem «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy GaffneyCline britan kompaniýasynyň goldamagynda «Turkmen Forum» HJ bilen hyzmatdaşlykda çykyş edýärler.


163db4fc69e2c5.jpeg
TDHÇMB-niň söwdalarynda A-92 awtobenzininiň 5 müň tonnadan gowragy eksporta iberildi
02.02.23 - 16:31

Sişenbe güni, 31-nji ýanwarda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy 4,5 mln dollar we 504 müň türkmen manadyna barabar bolan 6 sany geleşik baglaşyldy diýip, ORIENT habar berýär.


163db53cf70579.jpeg
«Abraýly dostlar» ýerli çig maldan polipropilen sapaklarynyň önümçiligini ýola goýdy
02.02.23 - 16:33

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň senagat zolagynda ýerleşýän «Abraýly dostlar» kärhanasy polipropilenden multifilament teksturirlenen ýüplük, tow berilen we tehniki ýüpleri öndürip başlady. Bu barada «Biznes Türkmenistan» internet neşiri habar berýär.


163d9fa55602ae.jpeg
Birža söwdalarynda daşary bazarlara 24 müň tonnadan gowrak awtobenzin ýerlenildi
01.02.23 - 14:08

Duşenbe günni, 30-njy ýanwarda Türkmenistanyň döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy 19 mln dollardan gowrak bolan 9 sany geleşik baglaşyldy diýip, ORIENT habar berýär.


163d9ff2763109.jpeg
Türkiýäniň Rönesansy Türkmenistanda gazdan benzin öndürmek boýunça taslamanyň ikinji tapgyryna gatnaşmaga gyzyklanma bildirýär
01.02.23 - 14:10

Rönesans Holding türk toparynyň kompaniýalarynyň biri bolan Rönesans Endüstri Tesisleri Türkmenistanda Ahal welaýatynda tebigy gazdan benzin öndürmek boýunça ikinji zawodyň taslamasy boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekdi. Bu barada Bloomberg HT habarlar agentligi habar berdi.


163d8a3a94d008.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda 2,8 mln dollarlyk we 1,6 mln manatlyk geleşik baglaşyldy
01.02.23 - 10:18

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 3-si hasaba alyndy.


163d8a8a2d3d67.jpeg
Türkiýede 14-15-nji fewralda tebigy gazy eksport edijileriň sammiti geçiriler
01.02.23 - 10:19

14-15-nji fewralda Stambulda Merkezi Aziýadan, Ýakyn gündogardan we Ortaýer deňzinden «mawy ýangyjy» eksport ediji ýurtlaryň wekilleriniň gatnaşmagynda gaz sammitini geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada Türkiýäniň energetika we tebigy serişdeler ministri Fatyh Dönmez habar berdi diýip, Anadolu agentligi habar berýär.


163d773e780116.jpeg
Türkmenistanyň we Dragon Oil-yň wekilleri gämi gurluşyk ulgamynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar
30.01.23 - 17:13

«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň wekilleri bilen «Dragon Oil» (BAE) kompaniýasynyň wekilleriniň arasynda geçen hepdede wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşygyň dowamynda özara hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem giňeltmek boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň saýty habar berýär.


163d78022c322f.png
Aprelde Dubaýda Türkmenistanyň energetika ulgamyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şou geçiriler
30.01.23 - 17:34

2023-nji ýylyň 26-27-nji aprelinde BAE-niň Dubaý şäherinde Türkmenistanyň energetika ulgamyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şou geçiriler. Roud-şouwyň esasy guramaçylaryň hatarynda «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri, şeýle hem «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy GaffneyCline britan kompaniýasynyň goldamagynda «Turkmen Forum» HJ bilen hyzmatdaşlykda çykyş edýärler.


163d38384559c3.jpeg
«Uzbekneftegaz» Türkmenistanda «Petronas» kompaniýasynyň şahamçasyndan nebit satyn almagy meýilleşdirýär
27.01.23 - 19:52

«Uzbekneftegaz» özbek holding korporasiýasy we «Petronas Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» 2023-nji ýylda türkmen nebitini ibermek boýunça maksatnamanyň üstünde işleýärler diýip, Newshub.uz özbek neşiri habar berýär.


163d383337d909.jpeg
Hökümet mejlisinde TNGIZT-ni mundan beýläk hem döwrebaplaşdyrmak meseleleri maslahatlaşyldy
27.01.23 - 19:53

Penşenbe güni Mary welaýatynda iş saparynda bolan Prezident Serdar Berdimuhamedow döwlet syýasatynyň ileri tutulýan meseleleri boýunça Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi.


163d21048be127.jpeg
YHG-nyň DIM-niň ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň mejlisinde hyzmatdaşlyk boýunça Türkmenistanyň garaýyşlary beýan edildi
26.01.23 - 13:59

Daşkende Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna (YHG) agza ýurtlaryň Daşary işler ministrleri Geňeşiniň (CMFA) 26-njy mejlisinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow YHG-nyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça Türkmenistanyň garaýyşlaryny beýan etdi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


163d20b9562b8b.jpeg
Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň bilermenleri Hazar deňziniň düýbüni çäklendirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar
26.01.23 - 14:02

Aşgabatda Hazar deňziniň düýbüni çäklendirmegiň meseleleri boýunça Azerbaýjan Respublikasy bilen Türkmenistanyň bilelikdäki iş toparynyň iki günlük duşuşygy geçirildi diýip, türkmen DIM-niň saýty habar berýär.