Makalalar
166430223ec302.jpg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne
14.05.24 - 11:18

Biz ýurdumyzyň gaz senagatynyň ýarym asyrdan gowrak döwri öz içine alýan ösüş ýoluna bagyşlanan makalalar toplumyny okyjylara hödürlemegi makul bildik. Olarda ýurdumyzyň gaz senagatynda uly işleri bitiren alymlaryň we hünärmenleriň, hususan-da, şu makalada Gurbanguly Ýazyýewiň maglumatlaryndan peýdalanyldy.


16642ff1bcd8c5.jpg
Nebiti gaýtadan işleýjileriň üstünligi
14.05.24 - 11:05

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda üstümizdäki ýyly üstünliklere beslemek, çig mallary çuňňur gaýtadan işlemegiň hasabyna geçginli nebit önümlerini öndürmek ugrunda gaýratly zähmet çekilýär. Agzybir we başarjaň nebiti gaýtadan işleýjileriň birleşen tagallalarynyň ýerine düşýändigine bolsa «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň üç aýynyň görkezijilerine nazar aýlanyňda hem aýdyň göz ýetirmek bolýar.


16639f2b548884.jpg
Meniň şäherim — ikinji öýüm
07.05.24 - 14:21

Döwletimiziň okgunly ösýän döwründe Mary welaýatynyň Şatlyk şäherem giňelip, barha täze keşbe girýär. «Marygazçykaryş» müdirliginiň Ýaşaýyş jaý jemagat kontorasynyň işgärleri tarapyndan gazçylar şäherini abadanlaşdyrmak, köçeleriň gyralaryna, seýilgählerine bag nahallaryny, dürli gülleri ekmek, ýanýodalaryny döwrebaplaşdyrmak, ýaşaýjylar üçin oňaýly ýaşaýyş-durmuş şertlerini döretmek boýunça alnyp barylýan meýilnamalaýyn işler hem bellärliklidir.


16639f26ab5d4b.jpg
Maksatlar bir bolanda
07.05.24 - 14:20

Ýurdumyz uglewodorod serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde öňdäki orunlarynyň birini eýeleýär. Bu bolsa gymmatly önümleriň çykarylyşyny, olaryň içerki we daşarky bazarlara ugradylýan möçberlerini artdyrmaga mümkinçilik berýär. Gazanylýan üstünlige «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazgeofizika» müdirliginiň Lebap meýdançasyndaky önümçilik-tehnologik gullugynyň agzybir we başarjaň hünärmenleri hem mynasyp goşant goşýarlar.


16630c57f6073e.jpg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär
30.04.24 - 15:18

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.


16630c4fe88959.jpg
Täze ýangyç guýuş beketleri halkyň hyzmatynda
30.04.24 - 15:16

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň çäginde Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň 309,7-nji kilometrliginde «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Wekilbazar nebit önümleri kärhanasynyň buýurmasy esasynda täze gurlan awtoulaglara ýangyç guýuş beketleriniň ikisi ulanmaga berildi. Munuň özi sürüjiler üçin döwletimiziň mukaddes Garaşsyzlygynyň 33 ýyllygynyň şanly toýunyň belleniljek ýylynda ajaýyp toý sowgady boldy.


1662743d26b896.jpg
Bilelikde işlemek — üstünligiň kepili
23.04.24 - 10:14

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň uglewodorod serişdeleriniň gorlarynyň üstüni ýetirmek, tebigy gazyň gazylyp alynýan möçberlerini artdyrmak boýunça anyk we jogapkärli wezipeleri kesgitledi. Ol wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, il-ýurt bähbitli meselelerde ýokary netijeleri gazanmak üçin tagallalary birleşdirmek, maksada okgunly zähmet çekmek talap edilýär.


1661d6c142eb24.jpg
Kuwwatly desga gurulýar
16.04.24 - 09:10

Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän Şerepli, Kelleli, Ýylan gaz känlerem täze özleşdirilýän ýataklardyr. Häzir bu gaz känlerini senagat taýdan özleşdirmekligiň çäklerinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň meýilnamasy esasynda Kelleli gaz käninde tebigy gazy ilkinji arassalaýan kuwwatly desga gurulýar.


16614d5a0ef145.jpg
Abadan ýaşaýşyň hyzmatynda
09.04.24 - 10:44

Suw abadan ýaşaýşyň, ilatyň sagdyn bolmagyny gazanmagyň esasy şertleriniň biridir. Suwuň bar ýerinde ýaşaýyş bar, suwuň bol ýerinde gülläp ösüş bar. Şu hakykatdan ugur almak bilen, geçen ýyllarda «Türkmenistanyň ilatly ýerlerini agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça Baş maksatnamany» üstünlikli durmuşa geçirmek ugrunda uly möçberli işler bitirildi.


1660baba6c8350.jpg
Hünär kämilligi geljekki ösüşlere badalga
02.04.24 - 11:54

Ýurdumyzyň nebitgaz senagaty üçin ýokary hem-de ýörite orta bilimli hünärmenleri taýýarlaýan okuw mekdepleriniň hünäri kämilleşdiriş bölümleriniň mugallymlary döwlet Baştutanymyzyň berýän tabşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin özleriniň okuw hem tejribelik işlerini Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň talaplaryna laýyk guraýarlar.


1660bab678406e.jpg
Il-ýurt bähbitli işiň başynda
02.04.24 - 11:53

Ýaýlandurdy Pirliýew Hojambaz etrabyndaky 4-nji orta mekdepde okap ýören ýyllarynda ykbalyny daşky gurşawy goramak bilen baglanyşdyrmagy ýüreginde besläpdi. Şol çagalyk arzuwyna ýetmek üçin orta mekdebi tamamlandan soňra gidromeliorasiýa ugrundan orta hünäri ele aldy. Okuwyny tamamlap, 1988-nji ýylda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodyna işe geldi.


1660274206d778.jpg
Miosen gatlaklary ygtybarly öwrenilýär
26.03.24 - 12:07

Gahryman Arkadagymyz 2022-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda Balkan welaýatyna amala aşyran iş saparynyň dowamynda soňky ýyllarda ýokary depginlerde özleşdirilýän Uzynada meýdançasynda «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň günbatar sebitde uglewodorod serişdeleriniň baý gorlary barada maglumat berýän taslamalary bilen tanşyp, Hazar deňziniň kenarýaka çäklerinde barlag-gözleg işlerini maksatnamalaýyn esasda dowam etdirmegi tabşyrypdy.


16602a374340bb.jpg
Guwandyryjy görkezijiler aýdyň maksatlara atarýar
26.03.24 - 12:04

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň etraplardaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary demirgazyk welaýatyň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üpjün etmekde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ýanwar-fewral aýlaryny üstünlikli jemlemek bilen, mart aýynyň işlerini guramaçylykly alyp barýarlar.


165f93614564b8.jpg
Gadamlary batly, ýürekleri joşly
19.03.24 - 11:52

Geçen ýyl «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň agzybir işgärleri üçin şowly boldy. Olaryň birleşen tagallalary arkaly ýyllyk meýilnama möhletinden öň berjaý edildi. Gazanylan üstünlik täze ýylda has belent sepgitleri eýelemäge hem binýat bolup hyzmat edýär. Eýsem, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň tamamlanan iki aýynda nähili netijelere eýe bolundyka? Biz şeýle sowal bilen müdirligiň merkezi önümçilik dispetçer gullugynyň başlygy Berdi Berdimetowa ýüz tutduk. Şonda ol:


165eeb41e62789.jpg
Gaz akdyryjylaryň rowaçly gadamlary
11.03.24 - 12:34

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň gazçylary «Döwletabat — Derýalyk» ugry boýunça türkmen gazynyň dünýä bazaryna çykarylmagy ugrunda hem-de ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň ilatynyň gymmatly «mawy ýangyç» bilen ýokary derejede üpjün edilmegi babatda nusgalyk işleri alyp barýarlar.