15f69e502efc8e.jpeg
Türkmenistanda gazy peýdalanmagyň kadalary döwrüň talaplaryna laýyk getirildi

Türkmenistanda «Türkmenistanyň ilatyna gaz bermegiň Kadalaryny» hem-de «Türkmenistanda kärhanalaryň we guramalaryň gazy peýdalanmagynyň Kadalaryny» kämilleşdirmek, olary döwrüň talaplaryna kybap getirmek boýunça alnyp barylýan işler alnyp barylýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow geçen anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» durmuşa geçirmek üçin görülýän çäreler barada hasabatyň çäklerinde habar berdi.