1609e863edacea.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň maýa goýum özüne çekijiligi — Forumyň üns merkezinde

Aşgabatda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça iki günlük halkara forum öz işini tamamlady. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyllygyna we Aşgabadyň 140 ýyllygyna beslenýän şu ýylda energetika pudagynda halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga we ösdürmäge gönükdirilen ýöriteleşdirilen forum diňe bir däp bolan görnüşde däl, eýsem, dünýäniň onlarça ýurtlary bilen teleköpri görnüşinde hem geçirildi.